Fundația Oeconomica Timisiensis

Fundația Oeconomica Timisiensis

Fundația Oeconomica Timisiensis a fost înființată la data de 29.09.2011, având ca unic membru fondator Universitatea de Vest din Timișoara. Scopul principal al Fundației constă în promovarea valorilor culturii, științei și civilizației prin realizarea unui parteneriat public-privat, cu implicarea absolvenților (alumni) ai Facultății de Economie și de Administrare a Afacerilor din cadrul Universității de Vest din Timișoara, a personalităților culturale, științifice și a reprezentanților mediului socio-economic din țară și străinătate.

În vederea realizării scopului său, Fundația urmărește obiective precum:

Sprijina Fundatia
 1. dezvoltarea conștiinței de apartenență a absolvenților Facultății de Economie și de Administrare a Afacerilor din cadrul Universității de Vest din Timișoara la un grup social cu înalte valori morale, civice și profesionale, membri acestui grup fiind caracterizați prin preocuparea spre excelență; atingerea acestor țeluri se realizează atât prin activitate proprie, cât și prin colaborarea dintre absolvenții Universității de Vest din Timișoara, instituția de învățământ superior pe care aceștia au absolvit-o și societate;
 2. implicarea absolvenților Facultății de Economie și de Administrare a Afacerilor din cadrul Universității de Vest din Timișoara în activitățile Fundației;
 3. organizarea de activități de cercetare științifică;
 4. organizarea de activități de formare profesională și specializare pentru absolvenții Facultății de Economie și de Administrare a Afacerilor din cadrul Universității de Vest din Timișoara și pentru alte persoane;
 5. promovarea culturii, științei și civilizației în rândurile marelui public;
 6. sprijinirea activității de modernizare a învățământului superior, consolidarea relațiilor cu mediile universitare și de cercetare științifică din țară și străinătate;
 7. promovarea de bune relații cu mediul de afaceri din țară, plasarea absolvenților în posturi corespunzătoare, sprijinirea de către întreprinzători a procesului didactic și științific din învățământul superior;
 8. crearea și derularea de programe de consultanță pentru firme și instituții din țară și străinătate;
 9. încurajarea tinerilor cercetători și profesori, a absolvenților Facultății de Economie și de Administrare a Afacerilor din cadrul Universității de Vest din Timișoara, la efectuarea unor studii de specializare, finanțarea stagiilor de documentare în țară și străinătate și susținerea participării acestora la conferințe și congrese interne și internaționale;
 10. stimularea studenților merituoși și a absolvenților Facultății de Economie și de Administrare a Afacerilor din cadrul Universității de Vest din Timișoara prin burse în țară și străinătate;
 11. atragerea și utilizarea, în condiții legale, de surse de finanțare, resurse și bunuri economice, sub formă de subvenții, subscripții, donații, contribuții, sponsorizări și alte forme legale în vederea realizării scopului Fundației;
 12. acordarea asistenței de specialitate și sprijin financiar în vederea editării de lucrări (cărți, cursuri, caiete de aplicații etc.) și altor publicații cu caracter științific, cultural și artistic;
 13. asigurarea finanțării din fondurile proprii a obiectivelor de investiții necesare desfășurării activității Fundației, dezvoltarea și modernizarea bazei materiale (spații destinate activităților didactice, de studiu și cercetare, social – culturale, tehnică de calcul, dotări specifice, echipamente tipografice și de multiplicat, mijloace de transport etc.);
 14. acordarea de sprijin financiar absolvenților Facultății de Economie și de Administrare a Afacerilor din cadrul Universității de Vest din Timișoara și celorlalți membri ai Fundației sub forma unui ajutor mutual pentru acțiuni non-profit și pentru organizarea de acțiuni cu caracter social, cultural, științific, sportiv și artistic.

Fundația mai poate desfășura orice activități permise de lege necesare atingerii scopurilor propuse.