Codul etic al Faculății de Economie și de Administrare a Afacerilor Timișoara

| Publicat în: Regulamente FEAA

{slider I. Preambul}

I. Preambul

Prezentul cod urmăreşte să sprijine realizarea integrală a misiunii şi obiectivelor strategice ale Facultăţii de Economie şi de Administrare a Afacerilor prin promovarea principiilor fundamentale ale deontologiei mediului academic, în educaţie şi în cercetarea ştiinţifică: libertatea academică, autonomia individuală, dreptatea, echitatea şi integritatea, cultivarea meritului şi a performantelor, onestitatea şi corectitudinea individuală, transparenta, responsabilitatea individuală şi publică, respectul şi toleranta, altruismul.

Acest cod se referă la conduita necesară a celor trei categorii de stakeholderi ai facultăţii: corpul academic (titular, asociat şi invitat), studenţii (la toate formele de învăţământ şi pe toate nivelurile de studii) şi personalul managerial şi de suport.

Codul etic vine în sprijinul bunelor practici academice, constituindu-se ca un suport în vederea asigurării unui contract moral între membrii comunităţii academice care suplimentează şi întăresc drepturile şi îndatoririle stipulate juridic. Menirea sa este de a cultiva un mediu academic în care persoanele să aibă garanţia că îşi pot desfăşura activitatea conform unor reguli bune şi drepte care să faciliteze apartenenta la un context academic autentic.


{slider II. Principii fundamentale de conduită în Facultatea de Economie şi de Administrare a Afacerilor}

II. Principii fundamentale de conduită în Facultatea de Economie şi de Administrare a Afacerilor

Art. 1. Libertatea academică

a) Libertatea academică se referă la desfăşurarea activităţii universitare independent de orice presiuni economice, politice, religioase sau discriminări legate de sex, rasă ori dizabilităţi. Facultatea de Economie şi de Administrare a Afacerilor (FEAA) respinge orice atitudini discriminatorii şi asigură membrilor săi libertate academică deplină, protejându-i împotriva ingerinţelor, presiunilor şi constrângerilor politice, religioase, economice etc., precum şi împotriva oricăror forme de cenzură, manipulare şi persecuţie, în condiţiile în care aceştia respectă standardele ştiinţifice, legale şi etice, dând dovadă de responsabilitate profesională.

b) Libertatea academică presupune dreptul oricărui membru al FEAA - cadre didactice, (titulare, asociate şi invitate), studenţi (licenţă, master, doctorat) sau parteneri din mediul economico-social de a-şi exprima deschis şi argumentat opiniile ştiinţifice şi profesionale în cadrul cursurilor, seminariilor, conferinţelor, dezbaterilor dar şi al lucrărilor elaborate şi susţinute sau publicate.

c) Orice membru al comunităţii academice îşi poate exprima în mod liber, în interiorul sau în exteriorul FEAA, opiniile bazate pe argumente ştiinţifice şi pe competenta sa profesională, fără a putea fi cenzurat. Este încurajată abordarea critică, parteneriatul intelectual şi cooperarea, indiferent de opiniile politice sau convingerile religioase.

d) Rezultatele cercetărilor ştiinţifice întreprinse de membrii FEAA nu trebuie modificate, ascunse ori negate nici chiar atunci când ele lezează unele ideologii şi credinţe, provocând reacţii adverse şi presiuni din partea reprezentanţilor acestora.

e) Datoria morală a obiectivităţii ştiinţifice îi obligă pe membrii FEAA să respingă ideea „fabricării” sau denaturării rezultatelor cercetării, chiar dacă aceasta le-ar fi sugerată de către orice tip de finanţatori direcţi, reprezentaţi prin puterea de stat, diverse structuri private, alte structuri publice, parteneriate publice-private.

f) Libertatea academică nu trebuie folosită însă drept argument pentru respingerea criticilor ştiinţifice şi etice, îndreptăţite şi necesare în evoluţia activităţilor de cercetare ale oricărei ramuri de ştiinţă.

g) Nimeni nu are dreptul să impună altora, sub nici o formă, credinţe religioase, ataşamente politice sau alte categorii de convingeri, care constituie doar probleme private ale fiecăruia dintre membrii comunităţii academice a FEAA. Apartenenta la formaţiuni politic sau/şi asumarea unor convingeri religioase se face doar în nume personal şi nu angajează în niciun fel FEAA.

h) FEAA protejează dreptul la confidenţialitate al membrilor săi (studenţi, profesori, personal tehnic etc.), în toate problemele ce ţin de viaţa lor privată.

i) Libertatea academică implică, în acelaşi timp, respectul libertăţii academice a altui membru al comunităţii academice în toate componentele sale.

j) FEAA respinge ferm orice activităţi de propagandă politică, prozelitism religios, hartuire, promovare a atitudinilor antisociale, xenofobie, misoginism, vendete personale. Prin urmare, nu îşi găsesc locul în spaţiul universitar:

 • propaganda cu caracter politic desfăşurată în interiorul sau în timpul unor acţiuni desfăşurate sub egida FEAA
 • prozelitismul religios, inclusiv cel mascat sub formă filozofică;
 • promovarea unor doctrine sau idei cu caracter rasist, xenofob, fascist, comunist;
 • defăimarea facultăţii de către membrii săi;
 • atacurile personale sau afirmaţiile defăimătoare la adresa altor membri ai facultăţii.

Art. 2. Autonomia personală

a) FEAA recunoaşte dreptul membrilor săi la autonomie personală. În acest sens facultatea asigură condiţiile necesare pentru ca membrii ei să-şi aleagă în mod liber direcţiile de cercetare, oportunităţile şi nivelurile de pregătire pe care le consideră adecvate pentru carierele academice şi profesionale proprii.

b) FEAA este un spaţiu de manifestare a valorilor profesionale şi ştiinţifice autentice, pe care le protejează împotriva oricăror intervenţii, presiuni şi manipulări exterioare acestora. Sunt şi vor fi excluse actele de obedientă politică sau conformism ideologic. Membrii comunităţii academice sunt protejaţi fată de orice manifestări de manipulare, de persecuţie sau de cenzură, de oriunde ar proveni acestea.

c) FEAA se obligă să asigure instaurarea unui climat de legalitate şi angajare morală, care este de natură să evite lezarea libertăţii celorlalţi. Dreptul la diferenţă, încurajarea abordărilor critice, cooperarea şi parteneriatul intelectual sunt condiţii prin care spaţiul de autonomie personală este mereu întărit, indiferent de opiniile politice sau de credinţele religioase ale celor ce muncesc în instituţia noastră. Autonomia personală vizează, de asemenea, şi protejarea dreptului la intimitate şi la confidenţialitate.

Art.3. Dreptate, echitate, integritate

a) Membrii FEAA au dreptul de a fi trataţi corect şi echitabil.

b) Principiul dreptăţii şi echităţii implică egalitatea de şanse, neexploatarea şi nediscriminarea, în mod direct sau indirect, ale membrilor FEAA.

c) Principiul integrităţii presupune ca fiecare membru al FEAA să acţioneze cu sinceritate şi onestitate în îndeplinirea obligaţiilor care îi revin, conform poziţiei ocupate în cadrul instituţiei, fiind direct răspunzător pentru modul în care şi-a dus la îndeplinire respectivele obligaţii. În situaţia în care un membru al facultăţii nu îşi mai poate îndeplini în mod corespunzător atribuţiile, potrivit statutului pe care îl are în instituţie, este obligat să facă cunoscut acest fapt, în scris sau verbal, superiorilor săi.

d) FEAA adoptă măsuri ferme pentru promovarea nediscriminării şi egalităţii de şanse în privinţa accesului la studii, la angajare, la programele de cercetare, de formare şi perfecţionare profesională a tuturor membrilor săi.

e) FEAA interzice, prin structurile şi membrii săi, discriminarea pe criterii rasiale, etnice, religioase, politice, sexuale a oricărui membru al facultăţii, promovând principiul de împărţire corectă şi echitabilă a puterii, de prevenire a abuzului de putere şi de încredere.

f) Toţi membrii FEAA au obligaţia morală, ca în orice împrejurare, să elimine conflictele de interese, să prevină şi să combată corupţia, favoritismul şi nepotismul care generează inechitate şi nedreptate, afectând grav climatul universitar şi imaginea facultăţii.

g) Se consideră conflict de interese orice situaţie în care interesele personale ale unui membru al facultăţii sunt în contradicţie cu obligaţiile sale, potrivit poziţiei ocupate în cadrul instituţiei, sau care îl împiedică să le realizeze independent şi imparţial.

h) În cadrul FEAA se consideră că există un conflict de interese ori se creează aparenta unui asemenea conflict atunci când:

 • două persoane aflate în legătură de rudenie de gradul I (fii, părinti, fraţi) sau soţ şi soţie ocupă simultan funcţii de conducere (decan, prodecan, secretar ştiinţific, şef de catedră, secretar şef, director de departament) în cadrul facultăţii;
 • un cadru didactic examinează o persoană care îi este rudă de gradul I sau este soţul sau soţia sa;
 • un student/masterand/doctorand este angajat la o firmă ce aparţine în totalitate sau parţial unui cadru didactic examinator sau îndrumător ştiinţific din cadrul facultăţii ori unei rude de gradul I a acesteia.

i) Pentru evitarea situaţiilor menţionate mai sus, care lasă impresia de favoritism, de inechitate şi nedreptate în rândul membrilor comunităţii academice, persoanele vizate trebuie :

 • să înştiinţeze în scris superiorii în legătură cu existenta unui conflict de interese şi, din acel moment, să nu mai ia decizii în care există un interes personal ;
 • să demisioneze din funcţia de conducere pe care o ocupă din momentul în care o persoană cu care se află în legătură de rudenie de gradul I sau soţul/soţia a ocupat o funcţie de conducere în cadrul facultăţii.

j) Se consideră o încălcare a principiului integrităţii şi se interzice:

 • ca un cadru didactic să pretindă sau să accepte favoruri de orice natură şi/sau foloase materiale de la un student/masterand/doctorand, precum şi de la soţul/soţia sau de la o rudă a acestora;
 • ca un îndrumător ştiinţific să orienteze activitatea de cercetare ştiinţifică a studenţilor/masteranzilor/ doctoranzilor în vederea obţinerii unor avantaje personale de natură materială şi/sau ştiinţifică;
 • ca un cadru didactic să desfăşoare activităţi în favoarea unei persoane din categoria celor menţionate la primul aliniat, în schimbul unei remuneraţii primite de la aceştia;
 • menţionarea ca autori ai unei lucrări ştiinţifice a persoanelor care nu au contribuit efectiv la elaborarea ei, precum şi obligarea autorilor de a face asemenea menţiuni;
 • plagiatul, neindicarea sau indicarea eronată a surselor bibliografice într-o lucrare ştiinţifică elaborată de către unul sau mai mulţi membrii ai facultăţii, indiferent dacă respectivele surse au fost anterior publicate sau nu;
 • nerecunoaşterea explicită a contribuţiei fiecărei persoane care a participat, în mod real, la activitatea de cercetare;
 • înşelăciunea în culegerea şi prelucrarea datelor primare utilizate în activitatea de cercetare ştiinţifică, precum şi denaturarea conştientă a rezultatelor obţinute;
 • cererea şi/sau primirea oricăror foloase ori favoruri de către personalul de conducere a facultăţii/catedrelor/compartimentelor facultăţii în schimbul facilitării ocupării unei poziţii didactice sau administrative;
 • utilizarea unei poziţii administrative în scopul obţinerii de favoruri şi/sau foloase personale de orice natură ;
 • refuzul vechiului titular de a transmite toate informaţiilor şi instrumentelor necesare preluării unei responsabilităţi administrative sau de conducere de către noul titular.

k) Se consideră noetic a nu lua în considerare prezumţia de nevinovăție a fiecărui membru al FEAA.

Art. 4. Profesionalism

a) Profesionalismul este o trăsătură fundamentală în actul educaţional care aspiră la excelentă. Pilonii fundamentali ai profesionalismului sunt: pregătirea, cunoaşterea ariei de competenţă, metodele pedagogice, conduita.

 • Pregătirea este esenţială în transmiterea cunoştinţelor şi aprecierea în comunitatea studenţilor şi a mediului academic. Ea este probată prin performantă, definită ca abilitatea de a transmite în mod coerent, sintetic şi eficient cunoştinţele cuprinse în fişa disciplinei.
 • Cunoaşterea ariei de competenţă permite dezvoltarea tehnicilor inovative de transmitere a cunoştinţelor. Evaluarea studenţilor se derulează într-o manieră imparţială, indiferent de religie, rasă, sex, opinii, naţionalitate.
 • Metodele pedagogice utilizate sunt adaptate la specificul disciplinei, fiind alese cele mai adecvate proceduri de transmitere şi însuşire a cunoştinţelor.
 • Conduita reflectă modul de interrelaţionare prin atitudine, limbaj, comportament cu studenţii, mediul academic şi personalul administrativ.

b) FEAA cultivă un mediu propice pentru competentă şi competitivitate. În acest sens, facultatea susţine dezvoltarea de programe academice la standarde înalte, capabile să conducă la evoluţia cunoaşterii, la formarea specialiştilor de vârf şi la creşterea prestigiului în cercetare. c) Fiecare membru al comunităţii academic îşi asumă, la nivelul său şi în conformitate cu funcţia didactică deţinută, răspunderea pentru calitatea procesului educaţional. Cadrele didactice trebuie să stăpânească în detaliu disciplina pe care o predau şi să se asigure că întregul conţinut al cursului şi seminarului este actualizat, reprezentativ şi adecvat nivelului la care se situează disciplina în planul de învăţământ.

d) Cadrele didactice trebuie să acorde o atenţie deosebită pregătirii şi susţinerii cursurilor şi seminariilor la orele prevăzute, elaborării, pregătirii sau asigurării materialului didactic necesar studenţilor pentru curs, seminar sau laborator, tinerii orelor de consultaţii prevăzute, urmăririi şi îndrumării activităţii de redactare de lucrări (proiecte, lucrări de diplomă, disertaţie sau doctorat) de către studenţi, notării şi comunicării rezultatelor la momentul prevăzut.

e) Sub aspect pedagogic, competenta presupune alegerea celor mai adecvate modalităţi de tratare a fiecărei teme din cadrul programei, comunicarea obiectivelor cursului, alegerea unor modalităţi de examinare în concordantă cu aceste obiective. Este importantă adaptarea stilului de predare la nevoile şi nivelul cursului.

f) În acest sens, se consideră că reprezintă încălcări ale principiului competentei:

 • încredinţarea de cursuri, seminarii sau lucrări de laborator spre a fi susţinute de către persoane care nu deţin nivelul de cunoştinţe adecvat, probat prin profilul specializării absolvite, media de absolvire şi activitatea didactică şi ştiinţifică;
 • abordarea de către cadrul didactic doar a unei părţi din materie, respectiv doar a aspectelor care îl interesează personal, precum şi consacrarea unei părţi importante din timpul alocat cursului sau seminarului unor discuţii fără legătură cu tematica acestuia;
 • interpretarea intenţionat eronată a rezultatelor unor cercetări în vederea fundamentării unei teorii pe care cel în cauză o susţine;
 • obligarea studenţilor de a-şi însuşi exclusiv punctul de vedere al cadrului didactic sau refuzul de a lua în discuţie, pe bază de argumente, alte puncte de vedere exprimate în aceeaşi chestiune;
 • faptul de a nu da studentului ocazia de a se pregăti pentru obţinerea competentelor cerute de obiectivul cursului şi verificate de examenul final;
 • alegerea unor modalităţi de examinare în dezacord cu obiectivele cursului (spre exemplu, formularea unor subiecte care solicită doar memorarea unor date în condiţiile în care obiectivul cursului este obţinerea abilităţilor necesare rezolvării unor probleme).

Art. 5. Onestitatea şi corectitudinea intelectuală

a) FEAA apără dreptul la proprietate intelectuală. Proprietatea intelectuală e o formă de titlu legal care permite posesorului să controleze utilizarea activelor intangibile, cum ar fi idei sau expresii. Proprietatea intelectuală include invenţiile şi drepturile de autor pentru diferite categorii de lucrări.

b) Recompensele vor fi acordate celor care se află la originea proprietăţii intelectuale. Toţi cei care au participat la diferite stadii ale cercetării ale cărei rezultate devin publice trebuie menţionaţi, în spiritul onestităţii profesionale şi al recunoaşterii contribuţiei.

c) Este interzisă orice formă de fraudă intelectuală: plagiatul total sau parţial, copiatul în cadrul examenelor sau concursurilor, falsificarea rezultatelor cercetărilor, substituirea lucrărilor sau a identităţii persoanelor examinate, preluarea lucrărilor de la colegi sau profesori, ca şi tentativele de corupere şi fraudă.

d) Este interzisă frauda în ştiinţă: confecţionarea sau înstrăinarea ilicită a rezultatelor cercetării ştiinţifice, omiterea unor date sau rezultate de natură a deforma rezultatele cercetării.

Art. 6. Meritul şi recunoaşterea lui

a) FEAA susţine şi recompensează excelenta ştiinţifică, profesională, pedagogică, managerială şi administrativă.

b) Deciziile privitoare la membrii FEAA pornesc de la adoptarea principiilor sistemului de merit:

 • recrutarea corpului profesoral şi administrativ printr-o competiţie deschisă şi onestă;
 • tratamentul echitabil, nepărtinitor şi corect al angajaţilor şi candidaţilor indiferent de afilierea politică, rasă, religie, origine socială, sex, stare civilă, vârstă, dizabilităţi;
 • asigurarea remuneraţiei egale pentru muncă egală şi recunoaşterea excelentei;
 • menţinerea unor standarde înalte de integritate şi apărarea intereselor instituţiei şi a comunităţii;
 • asigurarea unei conduceri eficiente şi eficace care să promoveze excelenta.

Art. 7. Transparenta

a) Transparenta reprezintă un principiu etic care contribuie la asigurarea egalităţii de şanse şi la accesul echitabil la resurse al tuturor membrilor comunității academice. În acest sens, FEAA va respecta principiul transparentei tuturor categoriilor de informaţii relevante pentru toţi factorii interesaţi: cadre didactice, cercetători, studenţi, posibili candidaţi, absolvenţi, personal de suport, instituţii cu care colaborează şi publicul larg, asigurând o informare consistentă şi corectă.

b) FEAA consideră că este etic:

 • să ofere în timp util şi deplin toate informaţiile cu privire la condiţiile şi regulile de desfăşurare a concursurilor de admitere pe toate nivelurile de studii, a examenelor din cadrul sesiunilor de evaluare sau de licenţă şi dizertaţie, a programelor de cercetare şi din cadrul pregătirii prin doctorat, a susţinerii publice a tezelor de doctorat, asigurând astfel accesul neîngrădit şi egal la aceste concursuri şi examene.
 • să ofere în timp util şi deplin toate informaţiile privind modul de organizare şi desfăşurare a concursurilor de ocupare a posturilor didactice şi nedidactice, asigurând prin aceasta egalitatea de şanse în competiţie.
 • să ofere membrilor comunității facultăţii informaţii de calitate şi relevante cu privire la fondurile pe care le acordă pentru dezvoltarea activităţilor de învăţământ cercetare şi administrare; informaţiile vor viza atât cuantumul sumelor acordate, cât şi modul şi eficienta utilizării lor în concordantă cu obiectivele didactice şi de cercetare ale instituţiei, asigurând astfel accesul echitabil la resursele universitare.
 • să interzică şi să dezavueze public, prin reprezentanţii săi, orice tentativă de ascundere, falsificare sau denaturare a informaţiilor la care au dreptul membrii săi şi publicul larg;
 • să interzică orice imixtiune în viaţa personală a membrilor facultăţii şi să nu folosească, fără acord, datele personale ale acestora.

c) FEAA recomandă cadrelor didactice şi cercetătorilor să menţioneze în lucrările lor sprijinul material pe care l-au primit din partea instituţiei şi/sau a oricărui alt sponsor, pentru realizarea lucrărilor respective.

Art. 8. Respectul, toleranta şi altruismul

a) Principiul respectului şi al tolerantei în cadrul FEAA implică:

 • înţelegerea şi acceptarea diferenţelor de ordin cultural, religios, social etc. între membrii facultăţii ;
 • ca fiecare membru al facultăţii să cunoască şi să respecte drepturile şi a obligaţiile ce îi revin, potrivit statutului pe care îl are în cadrul instituţiei ;
 • preocuparea fiecărui membru al facultăţii ca prin acţiunile întreprinse, în cadrul şi în afara instituţiei, precum şi prin limbajul folosit să nu aducă atingeri demnităţii altui membru al comunității academice.

b) În cadrul FEAA nu sunt permise următoarele acţiuni, indiferent de poziţiile ierarhice pe care le au în cadrul facultăţii, cei ce le iniţiază şi le desfăşoară:

 • manifestările misogine, rasiste, şovine, xenofobe, homofobe, hărţuirea de orice fel ;
 • comportamentele insultătoare, umilitoare, intimidante, precum şi discreditarea membrilor comunității academice (studenţi, cadre didactice, personal de conducere şi administrativ).

c) Fiecare membru al facultăţii are obligaţia de a nu face publice datele şi informaţiile care i-au fost transmise, cu titlu privat, de un alt membru al comunității academice.

d) Se recomandă ca în cadrul FEAA activităţile didactice, de cercetare şi cele administrative să se desfăşoare în spiritul colaborării între membrii ei, al înţelegerii, sprijinirii şi respectării persoanelor cu nevoi speciale şi a celor aflate în dificultate.

e) FEAA consideră dezirabil altruismul. În acest sens încurajează sprijinul reciproc între toţi cei care îşi desfăşoară activitatea în cadrul FEAA, aprecierea şi recunoştinţa fată de cei merituoşi, empatia, compasiunea, sprijinul fată de cei aflaţi în nevoie, amabilitatea, politeţea, înţelegerea, solidaritatea, solicitudinea şi promptitudinea fată de toţi membrii comunității universitare. Totodată va descuraja şi va socoti indezirabile comportamentele care denotă invidie, cinism, vanitate, lipsă de amabilitate, dezinteres.

f) FEAA este recunoscătoare fată de aceia care, în situaţii de crize majore sau calamităţi, sunt dispuşi la sacrificii.

Art. 9. Responsabilitatea individuală şi publică

a) Principiul responsabilităţii individuale şi publice impune ca indivizii să evite să-şi provoace daune unul altuia, fiind considerat etic acel mod de acţiune la nivel individual care să protejeze drepturile celorlalţi şi să respecte diversitatea culturală.

b) Responsabilitatea în mediul academic se manifestă fată de studenţi, fată de subordonaţi, fată de colegi, fată de angajaţi, fată de persoanele şi instituţiile cu care instituţia are relaţii, precum şi fată de comunitatea mai largă: locală, regională, internaţională şi fată de mediu. Prin urmare, asumarea responsabilităţii este necesară în toate mediile, la toate nivelurile.

c) FEAA îşi încurajează membrii să se distingă prin activism social, voluntariat şi implicare în problemele profesionale şi publice, prin colegialitate şi cetăţenie responsabilă.

d) FEAA se obligă să asigure climatul necesar asumării responsabilităţii impuse de poziţia profesională şi publică a fiecărui membru al corpului academic, administrativ şi a studenţilor.

e) Susţinerea prestigiului instituţiei constituie o obligaţie etică elementară în comportamentul corect al tuturor membrilor comunității academice a FEAA. Aceştia sunt obligaţi să respecte standardele etice şi profesionale în situaţiile în care reprezintă public instituţia. În calitate de cetăţeni particulari, membrii comunității academice au dreptul la comentarii publice pe care le pot face doar în nume personal. Comentariile publice în legătură cu facultatea le pot face numai membri din conducerea acesteia sau membri împuterniciţi de conducerea sa.

f) Membrii comunității academice au dreptul la critică publică dacă pot dovedi cu argumente şi cu probe că sunt încălcate standardele ştiinţifice, pedagogice, etice sau legale. Este recomandat ca exprimarea criticilor să se facă în primă fază în mediile colective existente în facultate (catedre, consilii, şedinţe de sindicat), iar dacă acestea nu oferă un răspuns adecvat sau o soluţie, critică se poate externaliza, fie la organismele competente, fie în media.


{slider III. Consideraţii finale}

III. Considerații finale

FEAA consideră prezentul cod de etică mai curând ca pe un instrument de educare a membrilor săi în sensul prevenirii încălcării normelor eticii universitare, decât ca pe un instrument de constrângere.

Codul de etică şi aplicarea sa nu exclud şi nu înlocuiesc drepturile şi obligaţiile legale care revin membrilor universităţii.

În situaţia în care unul dintre membrii comunității academice a FEAA se confruntă cu o problematică etică, trebuie să consulte acest Cod Etic precum şi politicile şi procedurile în vigoare ale Universităţii de Vest. El sau ea este singurul responsabil şi răspunzător pentru adresarea propriilor dileme etice. Este de asemenea potrivită şi apreciată consultarea cu şeful direct, cu alţi colegi sau cu membrii comisiei de etică ori cu oficiul Juridic al UVT

Prezentul Cod de etică devine operant începând cu data adoptării lui de către Consiliul FEAA, dacă întruneşte majoritatea simplă a voturilor membrilor acestuia. El va fi revizuit anual, eventualele modificări operabile în urma aprobării lor cu majoritate simplă de către membrii Consiliului FEAA.

{/sliders}