Regulament de desfășurare a sesiunilor de evaluare a cunoștințelor studenților

| Publicat în: Regulamente FEAA

Art. 1 Evaluarea cunoştinţelor studenţilor Facultăţii de Economie şi de Administrare a Afacerilor (FEAA) se face periodic şi în cadrul sesiunilor de evaluare a cunoştinţelor, sub forma examenelor, a verificărilor pe parcurs sau a colocviilor.

Art. 2 Forma de evaluare (examen, verificare pe parcurs, colocviu, respectiv scris sau oral) este stabilită de către cadrul didactic şi aprobată de Şeful de Catedră, fiind prevăzută în Fişa Disciplinei şi comunicată studenţilor la începutul semestrului. Nu este permisă modificarea formei de evaluare după ce aceasta a fost comunicată studenţilor.

Art. 3 Notarea răspunsurilor studenţilor se face cu note de la 1 la 10 (numere întregi), nota minimă de promovare fiind 5,00. Obţinerea unei note mai mari sau egale cu 5,00 determină şi obţinerea creditelor aferente disciplinei respective.

Art. 4 Evaluarea cunoştinţelor se face în ziua, la ora şi în sala stabilită de Biroul Consiliului Facultăţii de Economie şi de Administrare a Afacerilor (FEAA), programarea fiind afişată cu cel puţin 10 zile calendaristice înainte de susţinerea primului examen. Evaluarea are loc în prezenţa titularului disciplinei şi a unui cadru didactic care asigură interasistenţa (de preferat, cel care a susţinut activităţile practice şi/sau de seminar).

Art. 5 Şefii de Catedră, după afişarea programării examenelor, au obligaţia de a transmite, în maxim 5 zile calendaristice, conducerii Facultăţii de Economie şi de Administrare a Afacerilor (FEAA) planificarea interasistenţei. Este interzisă susţinerea evaluării în prezenţa unui singur cadru didactic sau a unor persoane cu care Universitatea de Vest nu are relaţii contractuale.

Art. 6 Drepturile studenţilor participanţi la evaluarea cunoştinţelor:

a) de a se prezenta la examenul/colocviu/verificarea pe parcurs aferentă unei discipline la data şi ora programată; prezentarea la o altă dată se poate face doar cu aprobarea scrisă a cadrului didactic titular al disciplinei;

b) de a fi informaţi de la primul curs privind modul de desfăşurare a evaluării, condiţiile prealabile pe care trebuie să le îndeplinească pentru a fi admişi la evaluare şi bibliografia pe baza căreia se va desfăşura evaluarea;

c) de a utiliza surse bibliografice alternative care acoperă tematica dată;

d) de a solicita explicaţii privind modul de notare şi cu privire la nota primită;

e) de a contesta în scris, în termen de 24 de ore de la primirea rezultatului, nota primită; contestaţiile nu pot viza decât nota proprie, fără nicio referire la notele primite de alţi studenţi;

f) de a solicita înscrierea în carnetul de note a rezultatelor examenului la data anunţată pentru aceasta;

g) de a refuza orice formă de condiţionare a promovării examenului şi de a face publică orice tentativă în acest sens.

Art. 7 Obligaţiile studenţilor participanţi la evaluarea cunoştinţelor

a) de a îndeplini condiţiile necesare accesului la evaluare, stabilite şi comunicate de cadrul didactic titular al disciplinei, în conformitate cu cerinţele sistemului de credite transferabile;

b) de a se prezenta la examenul/colocviu/verificarea pe parcurs aferentă unei discipline conform programării sau, alternativ, la o altă dată când este prevăzută evaluare la seria/specializarea din care face parte la disciplina respectivă, cu aprobarea scrisă a cadrului didactic titular;

c) de a urmări promovarea examenului doar prin mijloace legal şi etice, orice tentativă de promovare frauduloasă având ca şi consecinţă exmatricularea definitivă din Facultatea de Economie şi de Administrare a Afacerilor (FEAA);

d) de a-şi urmări situaţia şcolară la sfârşitul fiecărei sesiuni de evaluare.

Art. 8 Drepturile cadrelor didactice care efectuează evaluarea cunoştinţelor:

a) de a realiza subiectele de evaluare în maniera dorită, respectând bibliografia anunţată şi forma de examinare comunicată;

b) de alege această formă de verificare (scris sau oral), comunicând-o Şefului de Catedră şi precizând-o în Fişa Disciplinei;

c) de a respinge accesul la evaluare a studenţilor care nu au îndeplinit condiţiile prealabile comunicate şi cele conforme cerinţelor sistemului de credite transferabile;

d) de a stabili în mod autonom baremul de notare şi gradul de dificultate a subiectelor, păstrând echilibrul între grupele de studiu;

e) de a beneficia de suportul logistic al Facultăţii de Economie şi de Administrare a Afacerilor (FEAA) pentru multiplicarea subiectelor;

f) de a fi informaţi în timp util cu privire la programarea examenelor şi de a solicita, pe baza unor motive întemeiate şi a unei cereri scrise aprobată de conducerea Facultăţii de Economie şi Administrare a Afacerilor (FEAA), modificarea, în măsura posibilităţilor, a datei de desfăşurare a examenelor;

g) de a refuza orice tentativă de influenţare a notării din partea unui terţ, putând face public acest lucru în orice împrejurare.

Art. 9 Obligaţiile cadrelor didactice care efectuează evaluarea cunoştinţelor:

a) de a respecta întocmai programarea examenelor, fără a face modificări unilaterale ale acesteia;

b) de a alcătui subiecte echilibrate între seriile şi grupele de studiu elaborate doar din materia predată la curs/seminar sau din bibliografia recomandată explicit şi de a utiliza un barem de notare transparent;

c) de a anunţa o dată de transmitere directă a rezultatelor, dar nu mai târziu de 72 de ore de la finalizarea examenelor, la care să se prezinte personal pentru a comunica studenţilor notele şi de a le înscrie în carnetul de note;

d) de a preda procesele verbale cu rezultatele examenului într-un interval de maxim 5 zile calendaristice de la data desfăşurării examenului; în cazuri excepţionale, Decanatul Facultăţii de Economie şi de Administrare a Afacerilor poate impune alt termen de predare a proceselor verbale.

e) de răspunde personal solicitărilor studenţilor privitoare la nota acordată, solicitare care poate fi făcută doar la dată anunţată pentru comunicarea rezultatelor;

f) de a răspunde în scris contestaţiilor scrise depuse la decanat de către studenţi privitoare la modul de notare;

g) de a nu favoriza în notare niciun student, pe niciun considerent;

h) de a nu condiţiona participarea la evaluare de achiziţia de către studenţi a materialelor didactice.

Art. 10 Responsabilitatea urmăririi respectării drepturilor şi obligaţiilor cadrelor didactice revine Şefilor de Catedră.

 

Prezentul Regulament a fost aprobat în Şedinţa Consiliului Facultăţii de Economie şi Administrare a Afacerilor din data de 19 mai 2008, intrând în vigoare în sesiunea de vară a anului universitar 2007/2008.

Decan,
Prof. Dr. Marilen PIRTEA