Regulament de organizare a studiilor universitare de masterat

| Publicat în: Regulamente FEAA

{slider CAP. I - Dispoziţii generale}

Cap. I Dispoziţii generale

Art. 1

(1) Prezentul Regulament precizează obiectivele, modul de organizare şi conducere a Şcolii Masterale, precum şi admiterea, desfăşurarea şi finalizarea activităţii programelor de studii universitare de masterat la Facultatea de Economie şi de Administrare a Afacerilor din Timişoara.

(2) Regulamentul are la bază principiile privind organizarea şi desfăşurarea studiilor universitare de masterat, în conformitate cu:

a) Legea Învăţământului 84/1995, republicată cu modificările şi completările ulterioare;

b) Legea nr.288/2004 privind organizarea studiilor universitare cu modificările şi completările ulterioare;

c) Ordinul MEC nr. 3617/ 2005 privind aplicarea generalizată a sistemului european de credite transferabile;

d) Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, cu modificările şi completările adoptate prin Legea 87/2006.

e) Hotărârea de Guvern nr. 404/2006 privind organizarea şi desfăşurarea studiilor universitare de masterat;

f) Hotărârea de Guvern nr. 1418/2006 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare externă, a standardelor, a standardelor de referinţă şi a listei indicatorilor de performantă a Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior;

g) Regulamentul Universităţii de Vest din Timişoara privind organizarea şi desfăşurarea studiilor postuniversitare şi a studiilor universitare de masterat;

h) Regulamentul Universităţii de Vest din Timişoara privind sistemul de credite transferabile pentru studii de licenţă şi master în sistemul Bologna;

i) Regulamentul general intern de organizare şi funcţionare a Facultăţii de Economie şi de Administrare a Afacerilor din Timişoara.

Art. 2

(1) Studiile universitare de masterat sunt delimitate, fată de celelalte cicluri de studii universitare, prin proceduri distincte de admitere şi de absolvire.

(2) În conformitate cu prevederile legale în vigoare, studiile universitare de masterat reprezintă ciclul II al studiilor universitare şi constituie o etapă pregătitoare obligatorie pentru accesul la ciclul studiilor universitare de doctorat.

Art. 3

(1) Studiile universitare de masterat asigură fie aprofundarea cunoştinţelor în domeniul studiilor de licenţă sau într-un domeniu apropiat, fie obţinerea de competente complementare în alte domenii precum şi dezvoltarea capacităţilor de cercetare ştiinţifică.

(2) Facultatea de Economie şi de Administrare a Afacerilor din Timişoara promovează interdisciplinaritatea în studiile universitare de masterat.

{slider CAP. II - Obiectivele studiilor universitare de masterat}

Cap. II Obiectivele studiilor universitare de masterat

Art. 4

(1) Studiile universitare de masterat contribuie la conturarea unui profil al absolventului care vizează dezvoltarea de cunoştinţe, competente şi abilităţi cognitive.

(2) Cunoștințele generale se referă la:

a) familiarizarea cu cele mai noi şi avansate dezvoltări ale cunoaşterii în domeniu;

b) abilităţi superioare de cercetare independentă;

c) capacitatea de a aplica teoria în situaţii specifice ale mediului economic şi instituţional.

(3) Cunoștințele de specialitate se referă la:

a) acumularea unui volum substanţial de cunoştinţe noi;

b) identificarea, abordarea şi soluţionarea de probleme cognitive şi profesionale noi;

c) compararea cunoştinţelor noi cu cele tradiţionale şi capacitatea de a stabili relaţii între acestea, în vederea sesizării direcţiilor noi de adâncire a cunoaşterii şi de dezvoltare a profesiei.

(4) Competenţele generale se referă la:

a) aplicarea creativă a tehnicilor de cercetare şi rezolvare de probleme;

b) elaborarea de studii şi rapoarte publicabile sau aplicabile profesional;

c) capacitatea de a conduce grupuri de lucru şi de a comunica în contexte dintre cele mai diverse;

d) capacitatea de a acţiona independent şi creativ în abordarea şi soluţionarea problemelor, de a evalua obiectiv şi constructiv stări critice, de a rezolva creativ probleme şi de a comunica rezultate în mod demonstrativ;

e) abilităţi de conducător şi angajare clară pe calea propriei dezvoltări profesionale.

(5) Abilităţile cognitive specifice presupun:

a) evaluarea critică a rezultatelor unor noi cercetări;

b) formularea de alternative interpretative şi demonstrarea relevantei acestora;

c) aplicarea creativă a metodelor de cercetare;

d) conceperea şi conducerea proceselor specifice domeniului.

(6) Competenţele de specialitate se stabilesc prin reglementări proprii fiecărui domeniu.

{slider CAP. III. - Organizarea şi conducerea Şcolii Masterale}

Cap. III. Organizarea şi conducerea Şcolii Masterale

Art.5

(1) La Facultatea de Economie și de Administrare a Afacerilor, studiile universitare de masterat se desfăşoară conform ofertei educaţionale a Scolii Masterale, organizate pe domenii şi specializări şi subordonate I.O.S.U.M. UVT.

(2) Oferta educaţională a Şcolii Masterale de la Facultatea de Economie şi de Administrare a Afacerilor este în limba română, sau într-o limbă de circulaţie internaţională, pentru domeniile şi specializările la care Facultatea de Economie şi de Administrare a Afacerilor a obţinut dreptul de a organiza studii universitare de masterat, prin ordin al ministrului Educaţiei, Cercetării şi Inovării, la propunerea ARACIS, pe baza rezultatelor evaluării externe, în condiţiile legii.

(3) Studiile universitare de masterat se organizează în forma de învăţământ cu frecventă, în regim de finanţare de la bugetul de stat şi /sau în regim cu taxă.

(4) Durata normală a studiilor universitare de masterat este de 2 ani şi corespunde unui număr de 30 de credite de studiu transferabile pentru un semestru de studiu.

(5) Şcoala Masterală are obligaţia de a prezenta conducerii Universităţii detalii despre organizarea procesului de învăţământ (planuri de învăţământ, programe, orar etc.) .

Art. 6

(1) La cererea studentului înscris la studii de master, Decanul facultăţii poate aproba întreruperea studiilor pe o perioadă de maxim două semestre, pe toată durata de patru semestre, cu excepţia masterandelor care nu pot continua studiile din motive de graviditate şi care pot solicita întreruperea studiilor pentru o perioadă de maximum doi ani.

(2) Cererea de întrerupere se depune la secretariatul facultăţii înainte de începerea semestrului.

(3) După întrerupere, studentul trebuie să se încadreze în cerinţele planului de învăţământ al promoţiei cu care continuă studiile.

Art.7

(1) Şcoala Masterală are un director de programe de studii masterale desemnat de Consiliul Facultăţii. Atribuţiile şi competentele acestuia sunt prevăzute în Regulamentul General Intern de Organizare şi Funcţionare al FEAA şi stipulate în fisa postului. Directorul Şcolii Masterale va fi retribuit cu îndemnizaţie de conducere la nivelul unui şef de catedră.

(2) Directorul Şcolii Masterale, pentru buna desfăşurare a activităţii la nivelul Şcolii Masterale, poate propune Biroului Consiliului profesoral constituirea unui Birou al Şcolii Masterale, format din trei membri şi prezidat de directorul Şcolii Masterale.

(3) Fiecare specializare de studii de masterat are un coordonator de program de studii master, numit de Şeful catedrei care coordonează domeniul din care face parte specializarea respectivă, care coordonează domeniul, acesta stabilindu-i şi responsabilităţile.

Art. 8

(1) Pot desfăşura activităţi didactice în cadrul unui program de masterat numai acele persoane care au obţinut titlul ştiinţific de doctor.

(2) Titularii de curs pot fi numai cadrele didactice cu gradul de profesor universitar, conferenţiar universitar sau lector universitar, precum şi specialişti recunoscuţi în domeniu, cu titlul ştiinţific de doctor, din care cel puţin 80% să fie angajaţi cu normă de bază.

(3) Activităţile didactice de seminarizare, lucrări aplicative, proiecte etc. pot fi acoperite şi de asistenţi universitari cu titlul ştiinţific de doctor în specialitatea disciplinelor aflate în postul didactic pe care îl ocupa, angajate cu norma de bază la Facultatea de Economie şi de Administrare a Afacerilor.

Art.9

(1) Programul de pregătire universitară de masterat se desfăşoară în cadrul Şcolii Masterale pe baza planului de învăţământ depus la obţinerea acreditării ARACIS.

(2) Planul de învăţământ cuprinde atât discipline de cunoaştere avansată în cadrul domeniului de studii universitare de masterat, cât şi module de pregătire complementară necesare pentru o inserţie rapidă a absolventului de studii universitare de masterat pe piaţa muncii.

(3) Programul de pregătire al masterandului trebuie să conţină şi o componentă de Cercetare ştiinţifică, în concordantă cu specificul domeniului de studii.

(4) Masterandul realizează activitatea de cercetare ştiinţifică în echipe de cercetare ştiinţifică din care pot face parte şi doctoranzi, cadre didactice, cercetători.

(5) Programul de cercetare ştiinţifică se poate desfăşura în cadrul Şcolii Masterale proprii sau în cadrul celorlalte I.O.S.U.M. partenere în programul de masterat, în conformitate cu acordul încheiat între acestea.

(6) Rezultatele cercetării ştiinţifice proprii realizate trebuie valorificate de către masterand la realizarea disertaţiei şi pot fi publicate.

Art.10

(1) Masteratul se încheie cu susţinerea publică a unei disertaţii.

(2) Tema disertaţiei se stabileşte de către conducătorul de disertaţie împreună cu masterandul şi se corelează cu programul de pregătire universitară de masterat, cu domeniul de expertiză al conducătorului de disertaţie, cu programele şi cu politica instituţională ale I.O.S.U.M. a Universităţii şi a Facultăţii de Economie și de Administrare a Afacerilor.

(3) Conducătorul de disertaţie poate fi oricare dintre cadrele didactice titulare de curs din cadrul programului respectiv de studii universitare de masterat.

Art.11

(1) Masterandul poate solicita schimbarea temei din programul de cercetare o singură dată în timpul studiilor universitare de masterat.

(2) Schimbarea temei programului de cercetare se aprobă de către directorul Şcolii Masterale, în cadrul aceluiaşi domeniu în care a fost înmatriculat masterandul şi nu implica modificarea duratei ciclului de studii universitare de masterat.

(3) În cazul programelor comune de studii, schimbarea temei programului de cercetare se face cu acordul ambelor I.O.S.U.M.

Art.12

(1) Studiile universitare de masterat fac obiectul procedurilor de evaluare internă şi externă a calităţii stabilite pe baza bunelor practici europene.

(2) Principalii responsabili de calitatea programelor de masterat sunt I.O.S.U.M. UVT, FEAA, Şcoala Masterală şi masterandul.

(3) Studiile universitare de masterat se desfăşoară pe baza unui contract de studii masterale încheiat între masterand şi FEAA. În acest contract sunt prevăzute drepturile şi îndatoririle fiecărei părţi implicate în ciclul de studii universitare de masterat, astfel încât să fie realizate cerinţele de asigurare a calităţii. Formularul contractului de studii este aprobat de Senat.

(4) Facultatea de Economie şi de Administrare a Afacerilor asigură logistica necesară desfăşurării în cele mai bune condiţii a activităţilor didactice, de cercetare şi administrative ale Şcolii masterale.

{slider CAP. IV - Programul de studii, curriculum-ul şi sistemul de credite transferabile}

Cap. IV Programul de studii, curriculum-ul şi sistemul de credite transferabile

Art.13

(1) Programul de studii pentru ciclul de masterat aprofundează sau completează formaţia academică dobândită la nivelul licenţei, punând accentul pe specializarea ştiinţifică sau profesională, pe asimilarea competentelor de cercetare sau/şi pe extinderea competentelor dobândite în ciclul de licenţă prin abordări inter şi trans-disciplinare.

Art.14

(1) Programul studiilor universitare de masterat corespunde unui număr de 120 credite de studiu transferabile.

(2) Durata normală a studiilor universitare de masterat este de 2 ani, respectiv 4 semestre şi corespunde unui număr de 30 de credite de studiu pe semestru.

(3) Durata unui semestru este de 17 săptămâni, dintre care 14 săptămâni de activităţi didactice şi 3 săptămâni pentru sesiunea de examene.

(4) Durata săptămânii de lucru (activităţi de învăţare) cuprinde, în medie, 40-45 de ore, dintre care 12-18 ore cu activităţi didactice de predare-învăţare, celelalte ore fiind de activităţi de învăţare realizate în mod individual şi independent de către masteranzi, potrivit Art.16.

Art.15

(1) Definirea conţinutului studiilor de masterat se face prin planuri de învăţământ, aprobate de Consiliul Facultăţii.

(2) Planurile de învăţământ sunt întocmite pe semestre de 14 săptămâni şi conţin discipline fundamentale de specialitate şi complementare:

 • disciplinele fundamentale sunt obligatorii;
 • disciplinele de specialitate pot fi obligatorii, opţionale sau facultative;
 • disciplinele complementare pot fi obligatorii, opţionale sau facultative.

(3) Aceste caracteristici ale disciplinelor sunt menţionate explicit în planul de învăţământ.

(4) Durata standard de studiu a unei discipline este de un semestru.

(5) Activităţile didactice la disciplinele prevăzute în planul de învăţământ se pot organiza în mod eşalonat, prin distribuirea unui număr egal de ore pe toate cele 14 săptămâni ale semestrului, sau în regim modular, prin pachete compacte de activităţi comasate pe parcursul mai multor săptămâni succesive.

(6) Orele pentru aplicaţii şi lucrări practice sau/şi pentru realizarea temelor de cercetare care presupun o activitate continuă pe parcursul mai multor zile/săptămâni succesive pot fi programate comasat pe durata a 1-3 săptămâni distribuite la sfârşitul semestrelor sau al anului universitar.

(7) Graficul desfăşurării activităţilor didactice se aprobă şi se face public înainte de începerea anului universitar.

Art.16

(1) Programul de studii masterale cuprinde două categorii complementare de activităţi de învăţare: activităţile colective de învățare şi activităţile individuale/independente de învățare. În raport cu studiile de licenţă, la nivelul ciclului studiilor universitare de masterat creşte ponderea activităţilor de învățare desfăşurate în mod individual şi independent de către masterand.

(2) Activităţile colective de învățare sunt activităţi organizate de tipul cursurilor, seminariilor, laboratoarelor, practicii sau altor forme de organizare a procesului de învăţământ, care presupun prezenta masterandului în sală (amfiteatru, laborator, cabinet, unitate de practică). Aceste activităţi sunt organizate pe formaţii de studiu ( serii de curs, grupe sau subgrupe de seminar) şi se desfăşoară în facultate sau în alte locuri stabilite de aceasta, sub conducerea directă a cadrelor didactice;

(3) Activităţile individuale/independente de învățare sunt activităţi care se desfăşoară în afara programului comun (orarului) şi constau în: pregătirea în vederea participării la seminarii, elaborarea de referate sau proiecte, studiul individual bibliografic, lucrări practice sau de laborator, realizarea temelor de cercetare din programul masterandului, pregătirea evaluărilor curente şi din sesiunile de examene, pregătirea disertaţiei şi alte activităţi de învățare specifice domeniului de studii. Aceste activităţi fac parte din programul de pregătire al masterandului, conform art. 24, iar gradul şi calitatea realizării lor sunt criterii de evaluare a activităţii masterandului şi de obţinere a pachetelor de credite ale disciplinelor;

Art.17

(1) Planul de învăţământ aferent studiilor universitare de masterat este proiectat şi implementat în sistemul creditelor de studii transferabile.

(2) Creditele reflectă volumul de muncă necesar unui student pentru însuşirea unei discipline, sub toate aspectele: curs, seminar, proiecte, practică, studiu individual etc. şi sunt valabile maxim 7 ani în caz de întreruperea studiilor.

(3) În cazul mobilităţilor de masteranzi la programe de masterat din străinătate, precum şi în cazul programelor de masterat organizate în cooperare cu I.O.S.U.M. din străinătate, se aplică principiul recunoaşterii academice totale. Acest principiu presupune că perioada de studii efectuată de masterand în altă universitate, în cadrul mobilităţilor externe, înlocuieşte în mod efectiv şi integral perioada de studii comparabilă din cadrul universităţii de origine, inclusiv examenele şi celelalte forme de evaluare, chiar dacă există diferenţe privind structura şi conţinutul programului de studii. Acest principiu mai presupune următoarele:

a) recunoaşterea şi transferul creditelor se bazează pe acordul voluntar, pe încrederea reciprocă între universităţi, pe libertatea fiecărei instituţii de a-şi alege partenerii şi de a negocia condiţiile de recunoaştere a perioadelor de studii, în beneficiul reciproc şi în interesul masteranzilor;

b) în cazul în care perioada de studii este creditată diferit în universităţile partenere, se aplică un coeficient de echivalare în urma căruia studentului, oricăreia dintre universităţi, i se recunoaşte întregul pachet de credite din universitatea de origine; o echivalare similară se aplică şi în cazul existentei unor diferenţe privind durata semestrului (anului) în număr de săptămâni sau durata săptămânii în număr de ore;

c) în cazul existentei unor diferenţe privind structura planului de învăţământ, cu referire la denumirea şi conţinutul disciplinelor de învăţământ, la numărul acestora, la caracterul obligatoriu sau opţional şi la pachetele de credite, se procedează prin interpretarea flexibilă a regimului disciplinelor şi a delimitărilor privind conţinuturile acestora.

Art.18

(1) Masteranzii care, după absolvire, doresc să ocupe posturi didactice în învăţământ trebuie să opteze pentru parcurgerea şi promovarea unui modul de pregătire psihopedagogică. Acesta trebuie să corespundă unui număr de 30 sau 60 de credite, în funcţie de absolvirea sau nu a modulului opţional de pregătire psihopedagogică în cadrul studiilor universitare de licenţă precum şi în funcţie de nivelul de învăţământ în care doresc masteranzii să lucreze, potrivit următoarelor precizări:

a) masteranzii care, pe parcursul studiilor universitare de licenţă, au absolvit modulul de pregătire psihopedagogică de 30 de credite şi doresc să-şi extindă dreptul de a ocupa posturi didactice în învăţământul postobligatoriu (liceal, postliceal şi universitar), trebuie să parcurgă un modul complementar de pregătire psihopedagogică de 30 de credite, cumulând astfel pe cele două cicluri de studii (licenţă şi masterat) un număr de 60 de credite;

b) masteranzii care, pe parcursul studiilor universitare de licenţă, nu au absolvit modulul de pregătire psihopedagogică de 30 de credite şi doresc să obţină dreptul de a ocupa posturi didactice în învăţământul postobligatoriu (liceal, postliceal şi universitar), trebuie să parcurgă ambele module de pregătire psihopedagogică pe parcursul studiilor universitare de masterat, pentru a cumula numărul de 60 de credite;

c) masteranzii care doresc să obţină dreptul de a ocupa posturi didactice numai la nivelul învăţământului preuniversitar obligatoriu, trebuie să parcurgă modulul de pregătire psihopedagogică de 30 de credite aferent ciclului studiilor universitare de licenţă.

(2) În domeniile de specializare cu profil didactic, respectiv domeniile pentru care profesiunea didactică este modalitatea dominantă de valorificare profesională a studiilor, se pot organiza programe de masterat didactic, cu caracter interdisciplinar, care îmbină aprofundarea cunoştinţelor în domeniul studiilor de licenţă cu pregătirea psihopedagogică necesară exercitării profesiunii didactice. În acest caz, disciplinele şi activităţile didactice corespunzătoare modulului de pregătire psihopedagogică de 30 de credite sunt integrate în planul de învăţământ al programului de masterat, în regimul disciplinelor opţionale. Pentru a se înscrie la acest tip de masterat, absolvenţii cu diplomă de licenţă trebuie să fie absolvenţi ai modulul de pregătire psihopedagogică de 30 de credite aferent ciclului studiilor de licenţă sau să parcurgă acest modul în primul an al studiilor de masterat.

{slider CAP. V - Admiterea la studiile universitare de masterat}

Cap. V Admiterea la studiile universitare de masterat

Art.19

(1) Admiterea candidaţilor la ciclul de studii universitare de masterat, indiferent de regimul de finanţare în care se organizează, se face prin concurs de admitere.

(2) La admiterea în ciclul de studii universitare de masterat pot candida absolvenţii cu diplomă de licenţă ai ciclului I de studii universitare de licenţă (cf. Legii nr.288/2004), precum şi absolvenţii cu diplomă de licenţă sau echivalentă ai studiilor universitare de lungă durată (cf. Legii nr. 84/1995).

(3) Înscrierea la concursul de admitere la ciclul de studii universitare de masterat într-un domeniu specific, se poate face indiferent de domeniul în care a fost dobândită diploma de licenţă.

(4) Desfăşurarea concursului şi condiţiile de admitere sunt aceleaşi pentru ambele categorii de candidaţi prevăzute la alin.(2).

(5) Concursul de admitere se organizează înainte de începerea anului universitar, în două sesiuni, după încheierea examenelor de licenţă ale promoţiei din anul curent. Perioadele sesiunilor de admitere, formele şi probele de concurs se stabilesc pe baza Metodologiei de admitere şi se fac publice conform prevederilor legale în vigoare, prin afişare la sediul facultăţii şi prin publicare pe pagina de web proprie.

Art.20

(1) Concursul de admitere la studiile universitare de masterat constă în următoarele probe: concurs de dosare; probă scrisă, dacă este cazul (examen scris, test grilă sau eseu) şi interviu. Numărul, tipul, conţinutul probelor de concurs, bibliografia pentru verificarea cunoştinţelor specifice domeniului de studiu şi metodologia de notare sunt stabilite şi anunţate cu cel puţin 30 de zile înaintea începerii concursului de admitere.

(2) În cazul studiilor universitare de masterat organizate într-o limbă de circulaţie internaţională, concursul de admitere trebuie să conţină şi probe de verificare a competentelor lingvistice în limba de studiu.

(3) Candidaţii care au fost exmatriculaţi de la studiile universitare de masterat au dreptul să se înscrie la un nou concurs de admitere numai pe locurile cu taxă.

Art.21

(1) Validarea rezultatelor admiterii la studiile universitare de masterat şi înmatricularea candidaţilor care au reuşit la concurs se fac prin decizii ale conducerii I.O.S.U.M.

(2) După aprobarea înmatriculării, masteranzii sunt înscrişi în Registrul matricol, sub număr unic, valabil pentru întreaga perioadă de şcolarizare.

Art.22

(1) Înmatricularea în anul I de studiu se face astfel:

 • Candidaţii cetăţeni români reuşiţi în urma concursului de admitere vor depune la secretariatul Şcolii masterale contractul de studii semnat pentru întreaga perioadă de studiu;
 • Cetăţenii străini, bursieri ai statului român, precum şi cei pe cont propriu valutar, vor fi înmatriculaţi în baza Ordinului de primire la studii, emis de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului;
 • Cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi ai Confederaţiei Elveţiene în condiţiile legii.

{slider CAP. VI - Masterandul}

Cap. VI Masterandul

Art.23

(1) Persoana care a fost admisă la studiile universitare de masterat are calitatea de student şi poartă denumirea generică de masterand, pe toată durata ciclului II de studii universitare.

(2) Orice persoană care are dreptul să participe la concursul de admitere la studii universitare de masterat poate urma o singură dată un program de masterat pe locuri finanţate de la bugetul de stat.

(3) La forma de învăţământ cu frecventă, regimul studiilor fără taxă sau cu taxă se dobândeşte prin concurs de admitere. Statutul de masterand „cu taxă” sau „fără taxă”, stabilit în urma concursului de admitere, având în vedere media de admitere, se păstrează numai pentru anul I de studiu. După terminarea studiilor anului I, în funcţie de rezultatele obţinute, se va face o nouă clasificare a masteranzilor, în ordinea descrescătoare a mediilor din anul I, pentru a urma studiile în regim „fără taxă” sau „cu taxă”. Această reclasificare se va face la nivelul fiecărui program de studii masterale.

Art.24

(1) Programul de pregătire al masterandului trebuie sa conţină şi o componenta de cercetare ştiinţifică sau creaţie vocaţională, în concordanţă cu specificul domeniului de studii.

(2) Pentru a veni în sprijinul masteranzilor, Şcoala Masterală va pune la dispoziția acestora tematici orientative de cercetare științifică.

(3) Masterandul poate realiza activitatea de cercetare științifică individual sau în echipe din care pot face parte alți masteranzi, doctoranzi, cadre didactice, cercetători din cadrul I.O.S.U.M.

(4) Programul de cercetare științifică se poate desfăşura în cadrul I.O.S.U.M., al fiecărei Şcoli masterale, al celorlalte I.O.S.U.M. partenere în programul de masterat, precum şi în instituții de cercetare sau profesionale stabilite de I.O.S.U.M. şi de fiecare şcoală masterală.

(5) Rezultatele intermediare ale programului de cercetare, sunt prezentate de masterand spre dezbatere, sub forma unor rapoarte științifice sau referate, în condițiile stabilite de Şcoala masterală. Rezultatele finale vor fi valorificate de masterand în elaborarea lucrării de disertație.

(6) În cadrul programului de pregătire universitară de masterat, sistemul de evaluare se aplică în strânsă legătură cu sistemul creditelor de studii, prin care se evaluează şi se monitorizează modul şi măsura în care masterandul îşi îndeplineşte sarcinile de activitate individuală cuprinse în volumul de muncă corespunzător pachetului de credite al fiecărei discipline şi al programului pe ansamblu.

Art.25

(1) Masterandul poate beneficia de burse şi alte drepturi sociale acordate studenților, în condițiile legii.

(2) Bursa de masterat se acordă semestrial, prin concurs, pe baza rezultatelor profesionale obținute de masteranzi la sfârşitul fiecărui semestru, pentru semestrul următor. Participă la concursul pentru burse numai masteranzii integralişti. În semestrul 1 al anului I, bursa se acordă pe baza rezultatelor concursului de admitere.

(3) Fondul pentru bursele de masterat se constituie din veniturile I.O.S.U.M., respectiv ale Şcolii masterale, provenite din sumele alocate de la bugetul de stat, din veniturile proprii, din donații, sponsorizări şi din alte surse, în condițiile legii.

(4) Cuantumul burselor de masterat se aprobă anual de către Senat, în conformitate cu Regulamentul privind acordarea burselor în vigoare. Senatul, la propunerea Şcolilor masterale, poate decide diferențierea burselor de masterat în: burse de merit, burse de studii şi burse sociale, cu cuantumuri diferențiate pentru fiecare tip de bursă.

Art. 26

(1)Drepturile şi îndatoririle masteranzilor pe perioada şcolarizării sunt prevăzute în contractul de studii încheiat cu I.O.S.U.M.

(2) Cursanții de la masterat au următoarele drepturi:

 • să beneficieze de prevederile Legii Învățământului, Cartei Universității de Vest din Timişoara şi prezentului Regulament;
 • să folosească laboratoarele, amfiteatrele, sălile de cursuri şi seminarii, sălile de lectură, bibliotecile, punctele informatice, spatiile de cazare, sălile de gimnastică, bazele sportive şi celelalte mijloace puse la dispoziția sa de către Universitatea de Vest din Timişoara, gratuit sau contra unui tarif aprobat de Senatul Universității de Vest din Timişoara;
 • să participe la concursurile organizate de Universitatea de Vest din Timişoara şi de Ministerul Educației, Cercetării şi Inovării pentru ocuparea locurilor de bursă din tară şi din străinătate;
 • să participe la activități științifice, concursuri profesionale, activități sportive din cadrul Universității de Vest din Timişoara;
 • să beneficieze de mobilitatea programelor de studii, în conformitate cu regulile creditelor transferabile;
 • să primească şi să completeze chestionarele de evaluare academică.

(3) Cursanții de la masterat au următoarele îndatoriri:

 • să respecte prevederile prezentului Regulament şi ale altor reglementări emise de Senatul Universității de Vest din Timişoara și Consiliul profesoral al Facultății de Economie și de Administrare a Afacerilor din Timișoara;
 • să semneze, în decursul primei luni a anului I de studii, contractul de școlarizare și să îi respecte prevederile;
 • să se pregătească şi să participe activ la orele de curs, seminar şi laborator, precum şi la verificările periodice cerute de sistemul de credite transferabile;
 • să întocmească şi să susțină proiectele şi probele practice;
 • să promoveze formele de evaluare a cunoștințelor în cadrul sesiunilor prevăzute de regulament;
 • să-şi verifice situația şcolară la sfârşitul fiecărui semestru;
 • să manifeste comportament civic şi respect fată de colegi, cadre didactice şi personalul administrativ;
 • să păstreze şi să utilizeze cu maximă responsabilitate baza materială pusă la dispoziția lor de către Universitatea de Vest din Timişoara;
 • să respecte regulile de prevenire a incendiilor şi de apărare civilă;
 • să nu fumeze în spatiile Universității de Vest din Timişoara, cu excepția locurilor amenajate în acest scop; în caz contrar, cursanții în cauză vor suporta sancțiunile stabilite de Senatul Universității de Vest din Timişoara, în conformitate cu legislația în vigoare;
 • să-şi achite la timp obligațiile financiare fată de Universitatea de Vest din Timişoara.

{slider Cap. VII - Evaluarea, promovarea şi finalizarea studiilor universitare de masterat}

Cap. VII Evaluarea, promovarea şi finalizarea studiilor universitare de masterat

Art.27

(1) Nivelul şi calitatea pregătirii masteranzilor se determină prin sistemul de evaluare, stabilit în baza obiectivelor şi conținutului disciplinelor de învățământ şi a cerințelor de performantă specifice studiilor universitare de masterat.

(2) Sistemul de evaluare cuprinde două forme principale: evaluarea continuă (pe parcurs) şi evaluarea finală, în următoarele condiții:

a) evaluarea continuă (verificarea pe parcurs) se realizează pe parcursul perioadei de studiu al disciplinei de învățământ, respectiv în cursul semestrelor sau al perioadelor compacte de practică, prin examinări periodice, lucrări practice, rapoarte de cercetare științifică, întocmire de proiecte ş.a.; rezultatele evaluărilor continue sunt luate în considerare la stabilirea notei finale de promovare a disciplinei, în ponderile şi în condițiile prevăzute în fişa disciplinei;

b) evaluarea finală se realizează la încheierea perioadei de studiu al disciplinei de învățământ, de regulă semestrul, prin examene scrise sau/şi orale programate în sesiunile de examene, precum şi prin colocvii programate înaintea sesiunilor de examene, având rolul de a oficializa, prin note şi calificative, nivelul performantelor atinse de masteranzi după efectuarea parcursului de studiu la disciplina respectivă.

(3) Masteranzii au dreptul să se prezinte la examene şi colocvii numai dacă şi-au îndeplinit toate obligațiile profesionale prevăzute în Fișa disciplinelor şi în programul individual de pregătire, precum şi toate obligațiile financiare (taxa de studii, taxele pe disciplină, taxele de reexaminare).

Art.28

(1) Formele de evaluare a nivelului și calității însuşirii cunoștințelor sunt: examenul,colocviul şi verificarea pe parcurs. Ele sunt specificate explicit în planul de învățământ pentru fiecare disciplină și în Fișa disciplinei.

(2) La cel puțin jumătate din disciplinele prevăzute în planul de învățământ pe un semestru, forma de verificare este examenul. Examenele se susțin în sesiunile planificate şi numărul de examene dintr-o sesiune nu este mai mare de 5.

(3) Colocviile se susțin în ultimele 10 zile ale semestrului.

(4) Metodologia de evaluare numită verificare pe parcurs se comunică la începutul semestrului.

(5) Toate examenele se susțin numai în cele patru sesiuni de examene planificate in cadrul ciclului masteral.

(6) Rezultatele evaluării se exprimă în note de la 1 la 10. Nota minimă de promovare a disciplinelor este 5 şi acordă masterandului întregul pachet de credite al disciplinei de învățământ.

(7) Evaluarea cunoștințelor studentului prin note reflectă nivelul și calitatea însuşirii cunoștințelor.

Art.29

(1) Toate obligațiile studenților masteranzi, criteriile de evaluare şi de promovare, forma în care se desfăşoară examenul sau colocviul trebuie stipulate expres în Fişa disciplinei şi aduse la cunoștința studenților masteranzi la primul curs.

(2) În cursul unui an universitar masteranzii se pot prezenta la examen fără taxă de cel mult trei ori la fiecare disciplină, dar numai o singură dată într-o sesiune.

(3) Neprezentarea la examen la o disciplină programată în sesiune conduce la consumarea uneia dintre cele trei posibilități oferite prin acest regulament.

(4) La a doua şi a treia prezentare studenții pot alege oricare din datele planificate.

(5) La acele discipline pentru care forma de verificare prevăzută în planul de învățământ este colocviul sau verificarea pe parcurs, pentru sesiunile de restante, şeful de disciplină stabileşte modul de examinare.

(6) Contestațiile la examene se depun în scris la secretariatul facultății, în termen de 24 de ore de la afişarea rezultatelor şi sunt analizate de o comisie desemnată de conducerea Şcolii Masterale. Nota contestată este schimbată doar dacă în urma reanalizării există o diferență de cel puțin un punct fată de nota inițială. Nota finală nu poate fi mai mică decât cea trecută inițial în catalog.

Art.30

(1) Neîndeplinirea integrală, de către studenții masteranzi, a obligațiilor universitare atrage după sine măsura exmatriculării, după cum urmează:

 • pentru anul I, dacă, după sesiunea de reprogramare, nu au acumulat minim 30 de credite prevăzute în planul de învățământ;
 • pentru anul II, dacă, după încheierea sesiunii de reprogramare, nu au acumulat toate creditele prevăzute în planul de învățământ.

(2) Studentul masterand poate fi exmatriculat şi ca urmare a folosirii fraudei sau încercării de fraudă pentru îndeplinirea obligațiilor universitare.

(3) Măsura exmatriculării se aplică în condițiile prevăzute, prin decizia Rectorului UVT, la propunerea directorului Școlii Masterale de la Facultatea de Economie și de Administrare a Afacerilor, ca urmare a hotărârii Consiliului profesoral al facultății.

Art.31

(1) Studenții care nu obțin numărul de credite necesare promovării în anul universitar următor pot fi înmatriculați pe locuri cu taxă în acelaşi an şi se supun cerințelor planului de învățământ al promoției respective. Un examen promovat în anul universitar anterior este recunoscut ca promovat, chiar dacă se modifică numărul de credite alocat pentru disciplina respectivă.

(2) Cererile de înmatriculare se depun la secretariatul facultății în termen de 10 zile de la începerea anului universitar şi se aprobă de decanul facultății.

(3) Studentul care nu poate fi promovat în anul următor şi nu cere înmatricularea cu taxă este exmatriculat, cu posibilitatea reînmatriculării pe locuri cu taxă.

Art.32

(1) Un student poate promova în anul următor de studii dacă a obținut la disciplinele obligatorii şi opționale minimum 30 de credite pe anul în curs.

(2) Examenele nepromovate din anul universitar precedent se susțin în regim cu taxă. Susținerea examenelor în sesiunile de reprogramare se face pe baza unei cereri depuse în acest scop la secretariatul facultății, aprobată de directorul Școlii Masterale.

(3) Un student se consideră integralist dacă a obținut minimum 60 de credite pe anul în curs la disciplinele obligatorii şi opționale.

(4) Masteranzii nepromovați care nu solicită prelungirea de şcolarizare sau nu achită la termen taxele corespunzătoare sunt exmatriculați.

Art.33

(1) Examenele pentru mărirea notei pot fi susținute în regim fără taxă numai în ultima sesiune din anul universitar în curs în care examenele au fost promovate.

(2) Într-un an universitar un student care a realizat 60 de credite la disciplinele obligatorii şi opționale poate susține cel mult două examene pentru mărirea notei la două discipline diferite.

(3) La examenele pentru mărirea notei se va respecta principiul „un examen promovat este definitiv promovat”.

(4) Notele obținute la măririle de note se iau în calcul la determinarea mediilor de burse şi la reclasificări.

Art.34

(1) Pentru a promova ciclul studiilor universitare de masterat, masteranzii trebuie să obțină întregul pachet de credite aferent duratei legale a studiilor, adică cele 30 de credite la disciplinele obligatorii şi opționale pe fiecare semestru ( 4 semestre master).

(2) Masteranzii care îndeplinesc condițiile de promovare a ciclului de studii masterale dobândesc calitatea de absolvenți şi dreptul de a participa la examenul de disertație.

Art.35

(1) Finalizarea ciclului studiilor universitare de masterat constă în elaborarea şi susținerea publică a disertației.

(2) Tema disertației este propusă de masterand, pe baza unei tematici orientative, pe domenii și specializări, pusă la dispoziție de Şcoala masterală și care se înscrie in domeniul tematicii de cercetare a Catedrei coordonatoare.

(3) Tema disertației se definitivează împreună cu conducătorul de disertație. Acesta este un cadru didactic cu titlul științific de doctor şi cu competente în domeniul de specializare al temei.

(4)Temele disertațiilor şi conducătorii de disertații se aprobă de către conducerea Şcolii Masterale, la propunerea coordonatorului de program masteral.

(5) Disertația trebuie să demonstreze cunoaşterea științifică avansată a temei abordate, să conțină elemente de originalitate în dezvoltarea sau soluționarea temei, să conțină modalități de validare științifică a soluțiilor propuse.

(6) Disertația se elaborează în cursul semestrului final al programului de studii. Susținerea disertației se organizează după încheierea semestrului final, de regulă în perioadele prevăzute pentru examenele de licență.

(7) Disertația se depune la secretariatul Şcolii masterale cu 15 zile înaintea începerii sesiunii de susținere. În cazul programelor de studii universitare de masterat organizate în parteneriat, disertația se depune la I.O.S.U.M. care a făcut înmatricularea inițială a masterandului, împreună cu un referat din partea I.O.S.U.M. partenere.

(8) Depunerea lucrării de disertație se face numai pe baza acordului scris al conducătorului de disertație, care certifică condițiile minime de formă, de conținut şi de pregătire a lucrării de disertație realizate de către studentul masterand. Acest acord asigură candidatului accesul, după criteriul științific, în sesiunea de susținere a lucrărilor de disertație.

(9) Disertația se susține în ședință publică, în fata comisiei de disertație. Comisia este formată din preşedinte, 3 membri şi un secretar. Componenta comisiei este aprobată de Senat, la propunerea Şcolii Masterale. Susținerea disertației trebuie să evidențieze contribuțiile masterandului şi, în special, elementele de noutate şi de originalitate în abordarea temei.

(10) În cazul disertațiilor redactate într-o limbă de circulație internațională, susținerea publică se poate face în limba respectivă. În această situație, precum şi în oricare alte situații în care disertația este scrisă într-o altă limbă decât română, disertația va fi însoțită de un rezumat redactat în limba română.

(11) Disertația şi susținerea acesteia se evaluează cu note de la 1 la 10, ca medie aritmetică a notelor acordate de fiecare membru al comisiei. Pentru a promova, masterandul trebuie să obțină o medie mai mare sau egală cu 6.

(12) În cazul nepromovării, masterandul se poate prezenta la o a doua sesiune, după ce a adus îmbunătățiri lucrării, în baza observațiilor şi recomandărilor comisiei. Dacă şi la a doua susținere masterandul nu obține media de promovare, acesta va primi, la cerere, un certificat de absolvire a studiilor universitare de masterat. Acest certificat se poate elibera, la cerere, şi masteranzilor care au promovat programul de studii, dar nu doresc să susțină examenul de disertație.

(13) Masterandul care a îndeplinit toate cerințele prevăzute în programul de studii universitare de masterat şi a obținut cel puțin media de 6 la susținerea publică a disertației primeşte diploma de studii universitare de masterat, însoțită de suplimentul de diplomă, conform reglementărilor în vigoare.

{slider CAP. VIII - Dispoziții finale}

Cap. VIII Dispoziții finale

Art.36

Prevederile prezentului regulament, reprezintă cadrul legal de funcționare a Şcolii masterale de la FACULTATEA DE ECONOMIE ŞI DE ADMINISTRARE A AFACERILOR şi sunt obligatorii pentru cadrele didactice şi cursanții de la Şcoala Masterală a Facultății de Economie și de Administrare a Afacerilor din Timișoara.

Art.37

(1) Prezentul regulament se aplică începând cu anul universitar 2009-2010.

(2) Pentru programele de masterat aprobate anterior anului universitar 2009-2010 şi aflate în derulare se aplică reglementările în vigoare la data aprobării acestora, urmând ca apoi să intre în lichidare.

Art.38

Prezentul regulament a fost discutat în ședința Consiliului facultății şi a fost aprobat prin vot deschis de către membrii Consiliului facultății.

{/sliders}

Decan,
Prof. Univ. dr. Marilen PIRTEA

Directorul Şcolii Masterale,
Prof. Univ. dr. Alexandru BUGLEA