Regulament privind evaluarea activității tutoriale

| Publicat în: Regulamente FEAA

Art. 1 Tutorele de an este un cadru didactic titular în Facultatea de Economie şi de Administrare a Afacerilor (FEAA)şi are rolul de a asigura transmiterea de informaţii către studenţi în vederea bunei desfăşurări a activităţii academice şi administrative din cadrul  Facultăţii.

Art. 2 Consiliul FEAA, la propunerea şefilor de catedră, desemnează tutorii pentru fiecare specializare la începutul fiecărui an de studiu, din rândul cadrelor didactice. La nivelul ciclului de masterat, atribuţiile tutorelui de an revin directorilor de programe masterale.

Art. 3 Lista cu tutorii de an se va face publică pe site-ul www.feaa.uvt.ro, la începutul fiecărui an universitar.

Art. 4 Tutorele de an are următoarele atribuţii:

  • să disemineze studenţilor informaţii legate de structura Facultăţii, legislaţie şi regulamente şcolare;
  • să declanşeze şi să monitorizeze procedura de alegere a reprezentatului studenţilor pentru anul de studiu a cărui activitate o coordonează;
  • să acorde consultanţă în problemele legate de activităţile studenţilor (didactice, sociale, etice, culturale, etc.) apărute pe parcursul studiilor şi , în funcţie de natura lor, să  le aducă la cunoştinţa conducerii facultăţii sau a departamentelor administrative, în vederea soluţionării;
  • să stabilească relaţii operative cu reprezentanţii studenţilor/masteranzilor din seria/specializarea/programul de masterat pe care îl îndrumă.

Art. 5 Procesul de evaluare a activităţii tutoriale va fi iniţiată, coordonată şi monitorizată de către Comisia pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii a FEAA (CEAC), în ultima săptămână de activitate didactică a semestrului II din anul universitar în curs, prin distribuirea "Fişei de evaluare a activităţii îndrumătorului (tutorelui) de an" (Anexa 1) tuturor studenţilor/masternazilor FEAA, în vederea completării. Fişa de evaluare urmăreşte inclusiv respectă principiile eticii şi deontologiei ale tutorelui de an.

Art. 6 Rezultatele evaluării sintetizate de către CEAC vor fi aduse la cunoştinţa Conducerii FEAA, respectiv  personalului evaluat, în vederea îmbunătăţirii activităţii de tutoriat.

Art. 7 Regulamentul va fi supus aprobării Consiliului FEAA prin vot deschis cu majoritate absolută, în prezenţa a minim 2/3 din membrii Consiliului.

Art. 8 Regulamentul poate fi modificat anual, ca urmare a propunerilor membrilor CEAC din cadrul FEAA, în urma unei auditări interne. Noua formă a Regulamentului va fi avizată de Consiliului FEAA din anul universitar în curs, cuprinzând modificările propuse de membrii CEAC.

 

Aprobat în Şedinţa Consiliului FEAA din 22 februarie 2010

DECAN,
Prof.univ.dr. Marilen PIRTEA

PREŞEDINTE C.E.A.C,
Conf.univ.dr. Renate NIŢU