Regulament privind inițierea, aprobarea, monitorizarea și evaluarea periodică a programelor de studii de la ciclul de licență și masterat

| Publicat în: Regulamente FEAA

Art. 1.Domeniu de aplicare al prezentului regulament constă în evaluarea internă, în scopul autorizării programelor de studii noi şi evaluarea periodică a programelor existente pentru studiile universitare de licenţă şi masterat din cadrul Facultăţii de Economie şi de Administrare a Afacerilor.

Art.2. Principalul scop al prezentului regulament este stabilirea algoritmului şi a responsabilităţilor privind autorizarea şi evaluarea periodică a programelor de studii existente sau noi din cadrul Facultăţii de Economie şi Administrare a Afacerilor şi instituirea unei proceduri unitare care:

 • să ajute la elaborarea şi prezentarea documentaţiei de autoevaluare a programelor de studii;
 • să permită evaluatorilor interni şi externi efectuarea unor evaluări corecte şi operative.

Art. 3.Prin programe de studii se înţelege ansamblul de activităţi şi de mijloace care asigură parcursul studenţilor în scopul obţinerii diplomei de licenţă sau masterat, în domeniul şi specializarea aleasă.

Art. 4. Programele de studii universitare de licenţă şi masterat sunt coordonate de catedrele din cadrul Facultăţii de Economie şi de Administrare a Afacerilor. În cadrul studiilor universitare de masterat activitatea se desfăşoară la nivelul Şcolii masterale coordonată de Directorul Şcolii Masterale.

Art. 5. Pentru buna desfăşurare a procesului de iniţiere, aprobare, monitorizare şi evaluare periodică a Programelor de studii din cadrul F.E.A.A. vor fi implicate următoarele structuri: Conducerea FEAA, Consiliul profesoral al facultăţii, Catedrele; Comisiile de evaluare internă a programelor de studii, Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii (CEAC) din cadrul FEAA;

Art. 6. Iniţierea procedurii privind evaluarea programelor de studiu poate fi realizată la propunerea Conducerii facultăţii sau la propunerea Şefului de catedră care gestionează specializările ale căror Programe de Studiu se doresc a fi modificate.

Art. 7. În cadrul Facultăţii de Economie şi de Administrare a Afacerilor pot fi iniţiate Programe noi de studiu, dacă acestea se justifică, în oricare domeniu care face obiectul activităţii actuale a facultăţii.

Art. 8. Pentru iniţierea Programului nou de studii Decanul, verifică îndeplinirea condiţiilor menţionate la art.6. şi dacă acestea sunt îndeplinite, supune cererea avizului Biroului Consiliului Profesoral al FEAA fixându-se, totodată, catedra care va coordona Programul nou de studii.

Art. 9. Pentru Programul nou de studii, care a primit avizul Biroului Consiliului Profesoral, decanul supune avizului Consiliului Profesoral cererea de înfiinţare a Programului nou de studii.

Art. 10. Pentru Programul nou de studii votat de Consiliului Profesoral al FEAA, Decanul numeşte Comisia de evaluare internă pentru programul de studii, fixând, totodată, termenul pentru elaborarea Raportului de autoevaluare.

Art. 11. Prodecanul cu procesul de învăţământ este responsabil pentru implementarea şi menţinerea procedurii de evaluare periodică a Programelor de studiu.

Art. 12. Pentru Programele de studii existente, componenţa Comisiilor de evaluare internă a calităţii programelor de studii care funcţionează la nivelul catedrei, poate fi formată din:

 • şeful de catedră;
 • adjunctul şefului de catedră care poate fi numit responsabil cu asigurarea calităţii la nivel de catedră;
 • responsabilul programului de studiu;
 • responsabilii de discipline care predau în cadrul programului de studii.

Art. 13. Componenţa Comisiilor de evaluare internă a calităţii programelor de studii existente sau noi este stabilită prin decizia decanului. Decizia este depusă şi la Comisia de evaluare şi asigurare a calităţii din cadrul FEAA.

Art. 14.Comisia de evaluare internă a calităţii programelor de studii are următoarele responsabilităţi:

 • Analizează necesităţile academice şi socioeconomice ale dezvoltării programului de studii, cu identificarea grupului ţintă de clienţi potenţiali studenţi şi angajatori;
 • Identifică cadrul legislativ ce permite dezvoltarea programului de studii şi a cerinţelor ce decurg din reglementări europene, internaţionale, naţionale, locale sau instituţionale;
 • Identifică posibile consideraţii şi argumente legate de managementul strategic al facultăţii şi de modul în care acesta este interesat în dezvoltarea programului de studii;
 • stabileşte obiectivele programului corelate cu competenţele profesionale şi sociale dobândite de absolvenţi după absolvirea programului de studii şi cerute pe piaţa muncii;
 • Identifică rezultatele aşteptate ale programului de studiu proiectat, exprimate prin portofoliul competenţelor, abilităţilor, deprinderilor, pe care le vor obţine viitorii studenţi;
 • Realizează sinteza informaţiilor privind programele de studii similare identificate în oferta naţională şi internaţională;
 • Organizează evaluări periodice a programului de studii, pe baza unei proceduri de evaluare stabilită de Conducerea facultăţii;
 • Propune îmbunătăţiri calitative privind introducerea unor discipline noi, modificarea numărului de ore, felul activităţilor didactice etc., în planul de învăţământ al specializării, în funcţie de cerinţele noi identificate în timpul anului sau prin procesul de evaluare a calităţii;
 • Contribuie la armonizarea curriculei specializării cu a specializărilor din alte facultăţi/universităţi din ţară şi străinătate, în vederea promovării cooperării şi a îmbunătăţirii continue a eficienţei şi a rentabilităţii acesteia;
 • Elaborează Raportul de autoevaluare pe care-l transmite Decanului. Cuprinsul minimal al Raportului de autoevaluare pentru programele de studiu de la ciclul de licenţă şi de masterat este în conformitate cu: FIŞA VIZITEI(Cerinţe normative obligatorii) în vederea acreditării, respectiv FIŞA VIZITEI(Standarde şi indicatori de performanţă) impuse prin metodologia de acreditare ARACIS.

Art. 15.Programele de studii existente/noi se supun evaluării periodice, în conformitate cu frecvenţa impusă prin metodologia ARACIS.

Art. 16. Decanul împreună cu Prodecanul pe probleme de învăţământ, Directorul Şcolii Masterale şi Responsabilul cu Asigurarea Calităţii al facultăţii, verifică conţinutul Raportului de autoevaluare, asigurându-se că acesta este complet şi corect. Totodată, verifică îndeplinirea standardelor generale şi specifice instituite la nivel naţional de către MECTS şi ARACIS.

Art. 17. Decanul supune Raportul de autoevaluare avizului Consiliului Profesoral al FEAA. În cazul avizului favorabil transmite Raportul de autoevaluare spre verificare Departamentului de Asigurare a Calităţii şi Prorectorului responsabil cu procesul de învăţământ din cadrul U.V.T. în vederea demarării procedurii de evaluare externă şi acreditare ARACIS.

Referinţe

Legea învăţământului nr. 84/1995;
Statutul personalului didactic;
Legea privind asigurarea calităţii educaţiei;
H.G. nr. 288 / 2004 privind organizarea studiilor universitare de licenţă;
H.G. nr. 404 / 2006 privind organizarea şi desfăşurarea studiilor universitare de masterat;
Standardele ARACIS privind evaluarea academică;

Prezentul regulament a fost aprobat în Şedinţa de Consiliu din data de 22 februarie 2010

Decan,
Prof. univ. dr. Marilen PIRTEA