Regulamentul studiilor universitare de doctorat

| Publicat în: Regulamente FEAA

{slider CAP. I - Dispoziţii generale}

Cap. I Dispoziţii generale

Art. 1.1 La Facultatea de Economie şi de Administrare a Afacerilor din cadrul I.O.S.U.D.-UVT se aplică REGULAMENTUL privind organizarea şi desfăşurarea studiilor universitare de doctorat adoptat la nivel de universitate şi REGULAMENTUL General Intern de Organizare şi Funcţionarela nivel de facultate. La aceste prevederi se fac precizările prevăzute în articolele de mai jos.

Art. 1.2 (1) În cadrul Facultăţii de Economie şi de Administrare a Afacerilor (FEAA) se organizează doctorat de tip ştiinţific.

(2) Programele de studii universitare de doctorat organizate de către FEAA, sub forma Şcolii Doctorale sunt în domeniul fundamental de doctoratştiinţe economice, pe următoarele cinci domenii: contabilitate, economie, finanţe, management, marketing – domenii acreditate de către C.N.A.D.C.T.U.

{slider CAP. II - Cadrul instituţional de organizare şi coordonare a studiilor universitare de doctorat în FEAA}

Cap. II Cadrul instituţional de organizare şi coordonare a studiilor universitare de doctorat în FEAA

Art. 2.1 (1) Organizarea şi desfăşurarea ciclului universitar de doctorat în FEAA se realizează de către Şcoala Doctorală ce funcţionează ca unitate organizatorică a facultăţii.

(2) Şcoala Doctorală are stat propriu de funcţiuni şi un Consiliu ştiinţific (format din conducerea Şcolii Doctorale şi din câte un conducător de doctorat pe fiecare domeniu de doctorat).

Şcoala doctorală e condusă de Directorul Şcolii Doctorale, împreună cu un Birou al Şcolii Doctorale. Directorul Şcolii Doctorale şi Biroul acesteia sunt aleşi de către Consiliul FEAA, la propunerea Consiliului ştiinţific al Şcolii Doctorale.

(3) Directorul Şcolii Doctorale este ales dintre conducătorii de doctorat care nu au şi o altă funcţie cu indemnizaţie de conducere în Universitate. Biroul este format din directorul Şcolii Doctorale şi alţi doi conducători de doctorat cu experienţă.

Art. 2.2 Evidenţa operativă (statistică, didactico–ştiinţifică) a doctoranzilor Facultăţii de Economie şi de Administrare a Afacerilor este organizată la nivelul Şcolii Doctorale, în condiţiile prezentului regulament. Şcoala Doctorală păstrează, prin secretariat, dosarul fiecărui doctorand al său până în momentul în care acesta solicită, în scris, susţinerea publică a tezei. În acel moment, dosarul este predat la nivel de UVT (la Biroul Studii Doctorale al I.O.S.U.D.). Predarea se face oficial, sub semnătura directorului Şcolii Doctorale şi a secretarului Şcolii Doctorale şi cu confirmarea de primire din partea secretariatului acelui birou central pe I.O.S.U.D.


{slider CAP. III - Structura şi organizarea ciclului doctoral}

Cap. III Structura şi organizarea ciclului doctoral

Art. 3.1 Pentru obţinerea titlului de doctor este obligatorie parcurgerea cu succes a următoarelor etape: realizarea programului de pregătire doctorală (bazat pe studii universitare avansate), susţinerea şi aprobarea proiectului de cercetare ştiinţifică, îndeplinirea programului de cercetare ştiinţifică şi susţinerea cu succes a tezei de doctorat.

Art. 3.2 (1) Condiţia primordială pentru aprobarea de prelungiri în cadrul programului de cercetare ştiinţifică este îndeplinirea obligaţiilor profesionale: examene, rapoarte de cercetare, credite, participări la seminariile/sesiunile ştiinţifice ale Şcolii Doctorale, conform art. 5.2.

(2) Decalarea încheierii programului de cercetare ştiinţifică (susţinerii tezei) se face, după caz, cu durata cumulată a eventualelor întreruperi sau prelungiri.

(3) Cererile de întreruperi şi de prelungiri se avizează de conducătorul de doctorat aferent, de conducerea Şcolii Doctorale şi de Decanul FEAA, decizia fiind luată de conducerea IOSUD şi consemnată în dosarul doctorandului.

(4) Aceste cereri se depun la Biroul Studii Doctorale al I.O.S.U.D.-UVT, în condiţiile stipulate în Art. 5.9. al Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea studiilor universitare de doctorat al I.O.S.U.D.-UVT, până la data de 10 septembrie a anului universitar în curs, pentru a se putea face prelungirea statutului de doctorand pentru un nou an universitar.

Art. 3.3 (1) Doctoratul se desfăşoară pe baza contractelor de studii doctorale şi programelor individuale de studiu ale doctoranzilor(avizate de directorul Şcolii Doctorale).

(2) Programul individual de studiu în cadrul programului de pregătire bazat pe studii universitare avansate face parte integrantă din contract, cu statut de contract de învăţare, conform cu art. 8.1. din prezentul regulament.

(3) Orice modificare în programul de pregătire al doctorandului, efectuată în limitele prezentului regulament, inclusiv eventuale întreruperi sau prelungiri, este inclusă în acte adiţionale la contract şi se semnează de toate părţile contractante. Modificările se înregistrează în dosarul doctorandului.

(4) Contractul şi actele adiţionale completate şi semnate se păstrează la Şcoala Doctorală, în dosarul fiecărui doctorand, în condiţiile art. 2.2. al prezentului regulament.


{slider CAP. IV - Conducerea de doctorat. Cotutela. Conducătorul de doctorat}

Cap. IV Conducerea de doctorat. Cotutela. Conducătorul de doctorat

Art. 4.1 (1) În programul de pregătire (studii universitare avansate), în cadrul modulului complementar (la elaborarea proiectelor de cercetare ştiinţifică) şi în programul de cercetare ştiinţifică, fiecare doctorand este îndrumat de un profesor conducător de doctorat din Şcoala Doctorală.

(2) În cererea de înscriere la admitere, fiecare doctorand indică opţiunea sa pentru cel puţin doi conducători de doctorat, în ordinea de preferinţă.

(3) Biroul Şcolii Doctorale operează distribuirea (repartizarea) doctoranzilor pe conducători de doctorat, în funcţie de opţiunile fiecărui doctorand, în ordinea mediilor obţinute de aceştia la admitere şi în funcţie de opţiunile şi gradul de încărcare ale conducătorilor de doctorat. Eventuale redistribuiri ulterioare vor avea în vedere, după caz, şi notele obţinute la examenele din cursul anului de pregătire). Pentru departajări, se apelează la criteriile detaliate în articolul 6.3. din prezentul regulament.

Art. 4.2 (1) În vederea realizării art. 3.2. din Regulamentul IOSUD-UVT şi pentru alte eventuale situaţii când se pune problema redistribuirii doctoranzilor la alţi conducători de doctorat, aceasta se face în conformitate cu prevederile prezentului regulament, începând cu doctoranzii aflaţi în stadiile cele mai puţin avansate ale ciclului doctoral (pentru a le fi cât mai puţin afectată continuitatea) şi având în vedere, după caz, şi propunerile conducătorilor de doctorat, pentru eficientizarea actului de coordonare a activităţii doctoranzilor.

(2) În principiu, un doctorand eliberează locul la încheierea ciclului său doctoral (după susţinerea cu succes a tezei de doctorat) sau în caz de exmatriculare.

Art. 4.3 În situaţii excepţionale, doctorandul poate solicita schimbarea conducătorului de doctorat, în condiţiile prezentului Regulament. Cererea se supune avizării noului conducător de doctorat şi directorului Şcolii Doctorale, decizia fiind luată de conducerea I.O.S.U.D.-UVT şi consemnată în dosarul doctorandului. În cazul solicitării transferului la o altă IOSUD, cererea se supune avizării şi Şcolii Doctorale la care doctorandul este înmatriculat.

Art. 4.4 (1) Doctoratul poate fi organizat în cotutelă în cazul în care cercetarea are caracter multi– , inter- sau trans-disciplinar, ori dacă necesită activităţi desfăşurate în mai multe instituţii academice. Pentru îmbunătăţirea interdisciplinarităţii, se vor valorifica şi valenţele instituţiei specializate din cadrul I.O.S.U.D.-UVT care este Platforma de Formare şi Cercetare Interdisciplinară „Nicholas Georgescu-Roegen”. Activitatea de cercetare a profesorilor conducători de doctorat şi a colectivelor lor ştiinţifice, încadrată în planurile de cercetare ale facultăţii şi ale platformei, va oferi astfel front de cercetare ştiinţifică şi pentru doctoranzi, această instituţie a FEAA putând funcţiona şi ca generator de contracte şi teme de cercetare pe bază de contract, pentru conducătorii de doctorat şi, prin aceştia, pentru doctoranzii coordonaţi în cadrul Şcolii Doctorale a facultăţii.

(2) Doctoratul în cotutelă se desfăşoară pe baza unui acord de cotutelă încheiat (i) între conducătorii de doctorat vizaţi din cadrul Şcolii Doctorale, sau (ii) între şcolile doctorale implicate (dacă sunt ambele din cadrul I.O.S.U.D.-UVT), respectiv, după caz, pe baza unui contract de cotutelă (iii) între I.O.S.U.D.-UVT şi alte IOSUD din ţară sau din străinătate. În toate aceste cazuri, se cere avizul Directorului Şcolii Doctorale şi aprobarea conducerii I.O.S.U.D.-UVT. Acordul/contractul de cotutelă este păstrat în dosarul doctorandului.

Art. 4.5 Conducătorul de doctorat este afiliat la o singură şcoală doctorală, în alte şcoli doctorale putând avea doar cotutelă.


{slider CAP. V - Doctorandul}

Cap. V Doctorandul

Art. 5.1 (1) a. Doctorandul este înmatriculat la o singură Şcoală Doctorală, care îi arhivează toate materialele elaborate (rapoarte de cercetare, comunicări etc.) aferente obligaţiilor academice, prin conducătorul de doctorat, în cadrul catedrei/ colectivului de cercetare corespunzător domeniului de doctorat din care face parte respectivul conducător de doctorat.

b. Doctorandul cedează, în condiţiile reglementărilor legale în vigoare, dreptul de proprietate intelectuală asupra produselor intelectuale din cadrul programului de cercetare, către Universitatea de Vest – Facultatea de Economie şi de Administrare a Afacerilor. Şcoala Doctorală a FEAA deţine drepturi asupra acestor materiale, în conformitate cu contractele încheiate între I.O.S.U.D.–UVT şi fiecare doctorand şi cu respectarea regimului materialelor nepublicate.

c. Teza de doctorat, odată depusă la bibliotecă devine material public, cu regim de consultare conform dispoziţiilor legale.

(2) Ca excepţie de la prevederile aliniatului precedent (lit. a.) este doar cazul în care doctorandul face două doctorate în paralel, putând fi înmatriculat şi la altă Şcoală Doctorală: în acest caz, diferenţierea constă în atribuirea distinctă a lucrărilor aferente fiecărui doctorat în parte, la şcoala doctorală respectivă şi, dacă acestea aparţin de instituţii diferite, la I.O.S.U.D. respectivă.

Art. 5.2 (1) Doctorandul are îndatorirea de a ţine permanent legătura de formare, de cercetare şi administrativă cu Şcoala Doctorală şi în mod special cu conducătorul de doctorat la care este repartizat. Vizarea carnetului de student-doctorand eliberat de Facultatea de Economie şi de Administrare a Afacerilor se face de către secretariatul Şcolii Doctorale.

(2) Doctoranzii au obligaţia regulamentară de a participa la sesiunile/seminariile ştiinţifice periodice şi la celelalte activităţi organizate de Şcoala Doctorală, conform programărilor afişate pe site-ul facultăţii/Şcolii Doctorale şi/sau convocărilor, după caz. Acestea sunt seminarii ordinare (susţineri de rapoarte de cercetare ş.a.) şi sesiuni speciale şi alte manifestări (susţineri de teze de doctorat, manifestări ştiinţifice cu temă, sesiuni de comunicări, pregătiri şi depuneri de proiecte de cercetare-grant în competiţii oficiale etc.). Sesiunile speciale se organizează în principiu semestrial (bianual) şi în funcţie de condiţiile specifice.

(3) Îndeplinirea acestor obligaţii profesional-ştiinţifice – şi îndeosebi a celor calitative, conform art. 6.3. din prezentul regulament – constituie baza şi pentru revizuirea anuală a ierarhiilor valorice care fundamentează menţinerea/acordarea de bursă/finanţare bugetară.

Art. 5.3 (1) Nu pot avea loc transferuri pe durata programului de pregătire. În programul de cercetare ştiinţifică, transferurile pot avea loc, la cererea doctorandului, cu acordul instituţiilor implicate, prin recunoaşterea creditelor acumulate în cadrul aceluiaşi domeniu de doctorat[1]. Dacă transferul intervine între finalul programului de pregătire şi susţinerea proiectului de cercetare, doctorandul va susţine proiectul la IOSUD la care s-a transferat.

(2) Retragerea de la studiile doctorale se poate face la cererea doctorandului, avizată de conducătorul de doctorat şi de conducerea Şcolii Doctorale, prin decizie a conducerii IOSUD.

Art. 5.4 Calitatea de doctorand încetează în caz de necontinuare a studiilor doctorale după programul de pregătire, în caz de exmatriculare, de încălcare de către doctorand a clauzelor contractelor aferente ciclului doctoral, de transfer la altă I.O.S.U.D. sau de retragere.

Art. 5.5 (1) Evaluarea doctoranzilor se face, începând de la admitere şi pe tot parcursul ciclului doctoral, după criterii de valoare individuală, conform prevederilor de la capitolul VI.

(2) Regimul de bursă sau de scutire de taxe se revizuieşte de către Biroul Şcolii doctorale, pentru toţi doctoranzii după fiecare an. Ierarhizările valorice ale performanţelor calitative se fac după criteriile de bază şi, pentru diferenţiere, conform celor suplimentare (a se vedea articolul 6.3.), în următoarea ordine: a, b, d, f, c, e.

Art. 5.6 Efectuarea de activităţi didactice de către doctoranzi se aprobă de conducerea Şcolii Doctorale, ca urmare a cererilor scrise din partea catedrelor, după cum urmează:

a. Activitatea didactică se referă la susţinerea de seminarii cu studenţii de la ciclul de licenţă şi participarea la examenele aferente.

b. Pe lângă activităţile didactice prevăzute în cadrul contractelor aferente ciclului doctoral cu doctoranzii bursieri sau pe locuri finanţate de la buget ori prin proiecte de cercetare iniţiate în cadrul IOSUD-UVT (conform art. 6.4 din Regulamentul UVT privind organizarea şi desfăşurarea studiilor universitare de doctorat), se pot presta asemenea activităţi şi de către alţi doctoranzi (maxim 6 ore săptămânal), cu remunerare în regim de plata cu ora, dacă există avizul scris al conducerii Şcolii Doctorale.


{slider CAP. VI - Asigurarea calităţii studiilor universitare de doctorat}

Cap. VI Asigurarea calităţii studiilor universitare de doctorat

Art. 6.1 Responsabili de calitatea doctoratului în cadrul Facultăţii de Economie şi de Administrare a Afacerilor sunt, pe lângă organismele de conducere ale I.O.S.U.D.-UVT, Consiliul FEAA, Şcoala Doctorală, catedrele/ centrele de cercetare, conducătorii de doctorat şi doctoranzii.

Art. 6.2 Etapele esenţiale în verificarea şi selectarea calităţii la nivelul standardelor Şcolii Doctorale la nivel european sunt (a) admiterea la doctorat (selecţia candidaţilor pentru înscrierea în primul an al Şcolii Doctorale - în programul de pregătire bazat pe studii universitare avansate) şi (b) admiterea la al doilea program al ciclului doctoral - la programul de cercetare ştiinţifică, cu ocazia susţinerii proiectului de cercetare.

Art. 6.3 (1) Pe parcursul ciclului doctoral, calitatea se apreciază pe baza valorii fundamentale demonstrate (probată de rezultate recunoscute de factorii competenţi abilitaţi) şi condiţionat de îndeplinirea tuturor sarcinilor doctorandului.

(2) Îndeplinirea sarcinilor ce revin doctorandului se exprimă prin numărul de credite obţinut de către acesta la nivelul fiecărui an de studiu sau de cercetare potrivit aliniatelor (4) şi (5) de mai jos şi Metodologiei acordării creditelor în cadrul Şcolii Doctorale. Dar criteriile de performanţă sunt calitative şi includ criterii de bază şisuplimentare, conform aliniatelor (4) şi (5) ale prezentului articol.

(3) Doctoranzii sunt evaluaţi şi diferenţiaţi calitativ prin acordarea de note la examene şi de note şi calificative la proiectul de cercetare – la aprobarea acestuia, pe parcursul programului de cercetare şi la final, conform prevederilor prezentului regulament.

(4) Criteriile de bază pentru apreciere sunt cele de mai jos.

a. Pentru acordarea notelor aferente fiecărei discipline didactice din anul de pregătire doctorală:

  • cunoştinţele dovedite prin calitatea prezentării şi răspunsurilor date cu ocazia examinării (cunoştinţe specifice disciplinei şi încadrarea lor în cunoaşterea academică generală a doctorandului);
  • maturitatea de gândire şi orizontul (complexitatea abordării, interdisciplinaritatea, originalitatea constructivă);
  • aportul activ în cadrul dezbaterilor seminariale, efortul eficace depus;

b. Pentru acordarea notelor şi calificativelor privind activitatea de cercetare:

b.1. Cu privire la rapoartele de cercetare se au în vedere:

  • rezultatele studiului şi documentării individuale concretizate în calitatea raportului de cercetare şi a susţinerii acestuia;
  • alte realizări de natura celor de la aliniatul (5) următor;

b.2. Cu privire la proiectul de cercetare depus (i) şi la finalizarea acestuia (iiteza de doctorat) se are în vedere folosirea eforturilor, documentărilor şi plusurilor de cunoaştere în cercetare (concretizarea în rezultatele cercetării). Aceste rezultate ale cercetării sunt apreciate după următoarele criterii valorice:

  • pregătire (gradul de cunoaştere a literaturii în domeniu şi gradul implicării/utilizării respectiv valorificării acesteia în lucrare; nivelul de sinteză a literaturii în lucrare şi calitatea prezentării literaturii şi maniera tratării acesteia: critic, comparativ, în corelaţie cu propriile cercetări şi concepţii ştiinţifice etc.);
  • metodologie – calitate ştiinţifică/metodologică, maniera de tratare a temei (începând cu concepţia lucrării, structurarea materialului,dezvoltarea subiectului în general, formulare, dezvoltare a conceptelor etc., în detaliu); rigurozitate; organizare-sistematizare, metodă şi analiză conceptuală/statistică şi altele, după caz; calitatea comunicării materialului; formularea şi prezentarea ideaticii/ informaţiei/ analizei, inclusiv claritate, acurateţe şi comprehensibilitate, capacitate de sintetizare); maniera de utilizare a bibliografiei, deontologia profesională de cercetător; adecvarea studiului funcţie de caracterul său teoretic, empiric sau aplicativ;
  • grad de originalitate a ideilor sau a analizei, contribuţii la ştiinţă, la domeniul de cercetare; utilitate practică, după caz, noutate şi inovaţie;
  • importanţa temei (a scopului lucrării şi a rezultatelor obţinute; gradul de atingere a obiectivelor), respectiv gradul de aplicabilitate sau implementare (după caz: pentru lucrări cu aplicabilitate practică), modernitatea/nivelul de interes al domeniului, caracterul competitiv al cercetărilor; concluzii şi recomandări.

Dintre toate acestea, cea mai importantă este contribuţia fundamentală sau aplicativă, ce rezidă în primul rând din originalitate; originalitatea se manifestă: prin contribuţii fundamentale, teorii noi, abordări inedite, înnoitoare, sau prin particularizări ori generalizări de natură specifică, originală şi poate interveni atât în dezvoltarea temei, cât şi în soluţionarea temei.

(5) Criteriile suplimentare de performanţă:

a. - respectarea termenelor şi în general a programului propriu stabilit de cercetare;

b. - calificativele rapoartelor de cercetare intermediare;

c. - granturi depuse pe tematica doctoratului propriu;

d. - granturi câştigate pe tematică;

e. - participări la sesiuni de comunicări cu lucrări pe tematica doctoratului;

f. - publicaţii pe tematică – cărţi, articole în reviste [2], buletine ştiinţifice.

(6) În caz de egalitate, pentru criteriul suplimentar d se mai fac diferenţieri şi după anvergura granturilor câştigate (caracterul internaţional sau doar naţional, numărul de participanţi etc.) şi după valoarea acestora (pecuniară), iar pentru criteriul suplimentar f şi după cotaţiile acelor publicaţii, după numărul de autori, după numărul de pagini etc.

Art. 6.4 (1) Toate susţinerile publice în cadrul doctoratului – susţinerea de către doctorand a proiectului de cercetare ştiinţifică, rapoartele de cercetare, alte susţineri publice, după caz, precum şi susţinerea tezei – sunt manifestări academice a căror emulaţie ştiinţifică defineşte calitatea Şcolii Doctorale.

(2) Comisiile de examinare-evaluare se constituie efectiv în următoarele etape: conducătorul de doctorat propune, Consiliul ştiinţific al Şcolii Doctorale avizează, decanul FEAA aprobă (prin delegare de la conducerea UVT). În cazul comisiilor de admitere, de susţinere a proiectului de cercetare şi de susţinere a tezei, acestea se vor supune de asemenea şi aprobării Consiliului FEAA, iar comisiile de susţinere a tezei vor fi înaintate apoi Senatului UVT pentru aprobare, urmând a fi numite prin decizie a Rectorului, conform prevederilor art. 4.4.(3) al Regulamentului I.O.S.U.D.-UVT.


{slider CAP. VII - Admiterea la doctorat. Dispoziţii privind înscrierea, transferul şi exmatricularea de la doctorat}

Cap. VII Admiterea la doctorat. Dispoziţii privind înscrierea, transferul şi exmatricularea de la doctorat

Art. 7.1 Se aplică Regulamentul FEAA de admitere la studii universitare de doctorat şi Metodologia de admitere la Şcoala Doctorală.

Art. 7.2 Locurile scoase la concurs se afişează pe site, împreună cu situaţia conducătorilor de doctorat (cu indicarea disponibilităţii în privinţa numărului de doctoranzi - gradului lor de încărcare).

Art. 7.3 Pentru admitere se va afişa pe site bibliografia stabilită, urmând ca în ziua examenului scris, după intrarea candidaţilor în sălile de examen, să fie alese – prin tragere la sorţi - subiectele efective ale acelui examen, pe specializări, din fondul de subiecte concepute în prealabil. După pregătire-multiplicare, acestea vor fi oferite spre rezolvare candidaţilor.

Art. 7.4 (1) Bibliografia va fi de anvergură, cuprinzând principalele lucrări (de bază, dar de nivel) ale domeniului (astfel încât să nu se limiteze la manuale ale cadrelor didactice de la Şcoala Doctorală a FEAA, să includă şi cărţi în limbi de circulaţie internaţională). Ea trebuie să evite reluarea manualelor de nivel de licenţă, putând fi recomandate deja chiar şi cărţi superioare nivelului masterat.

(2) Bibliografia va fi structurată astfel:

- bibliografia fundamentală (principală, minimală) – cca. 200-300 de pagini, având pondere de cca. 70% în subiectele-grilă de admitere;

- bibliografie complementară (de completare-aprofundare), cu pondere de cca 30% în punctajul general.

Art. 7.5 Întrebările trebuie să fie de interpretare, de diferenţiere, proprii unei abordări profunde, mature, valorizând gândirea analitică, care vizează esenţele ştiinţific decelate ale realităţilor economice (pentru a nu orienta candidaţii pe o învăţare de tip primar - superficial sau bazat strict pe memorarea unor texte, definiţii, clasificări - de nivel subacademic).

Art. 7.6 Cu ocazia admiterii, comisia va putea face recomandări doctorandului cu privire la eventuale studii suplimentare şi opţionale necesare pentru formarea acestuia şi pentru cercetările lui viitoare, cum ar fi aprofundări mai serioase ale unor discipline economice (în cazul unor licenţiaţi de alte specializări), sau orientarea spre anumite orizonturi mai îndepărtate, care le sunt necesare.

Art. 7.7 (1) Candidaţii admişi sunt înmatriculaţi, pe bază de contract cu I.O.S.U.D.-UVT, la Şcoala Doctorală, în cadrul programului de pregătire (studii universitare avansate), la forma de învăţământ pentru care au optat.

(2) Includerea în programul de cercetare ştiinţifică se face separat (ulterior), numai în caz de acceptare a proiectului de cercetare ştiinţifică.

Art. 7.8 Dacă urmare redistribuirii de locuri finanţate de la buget rămase neocupate, de la alte facultăţi, se suplimentează locuri pentru FEAA (după susţinerea examenului de admitere), pe acestea vor fi înmatriculaţi candidaţi admişi cu taxă sau respinşi, dar care îndeplinesc criteriul minimal de admitere, în ordinea descrescătoare a mediei obţinute la concurs, până la completarea locurilor transferate suplimentar; peste acestea, se poate apela la organizarea unei a doua sesiuni de admitere, care se va desfăşura în termen de o lună după prima sesiune. (Dacă în continuare mai rămân locuri vacante, acestea pot fi redistribuite de conducerea I.O.S.U.D.-UVT.){slider CAP. VIII - Programul de pregătire în cadrul doctoratului (studii universitare avansate)}

Cap. VIII Programul de pregătire în cadrul doctoratului (studii universitare avansate)

Art. 8.1 (1) Pregătirea doctorală se desfăşoară pe bază de program de studii universitare avansate, conform planului de învăţământ al Şcolii Doctorale, în condiţiile contractului încheiat în urma admiterii.

(2) Planul de învăţământ conţine discipline obligatorii, opţionale şi facultative. El este elaborat de Biroul Şcolii Doctorale, cu concursul catedrelor de profil şi îndeosebi a conducătorilor de doctorat. Conducătorii de doctorat pot interveni cu propuneri la elaborarea programelor de pregătire individuală ale doctoranzilor. În funcţie de necesităţile privind pregătirea (nevoi individuale de compatibilizare sau de aprofundare speciale), unii doctoranzi vor trebui să urmeze un program specific de pregătire (în cadrul modulului complementar) [3].

(3) Fiecare doctorand îşi alcătuieşte la începutul programului de pregătire, propriul program individual de pregătire universitară avansată, conform planului de învăţământ al Şcolii Doctorale. Programele individuale sunt supuse avizării Biroului Şcolii Doctorale şi aprobării Consiliului FEAA. Programele aprobate vor fi înregistrate în dosarele doctoranzilor respectivi, devenind anexă la contract, privind programul de pregătire bazată pe studii universitare avansate.

(4) Desfăşurarea disciplinelor opţionale e condiţionată sub aspect organizatoric şi financiar, corespunzător posibilităţilor facultăţii. Astfel, în fiecare an, se predau numai acele discipline opţionale care au un număr minim de 5 de cursanţi. Numărul minim de cursanţi poate fi redus dacă numărul total de doctoranzi ai Şcolii Doctorale aflaţi în programul de pregătire este mai mic decât aceste limite sau dacă Şcoala Doctorală are resurse pentru finanţarea unor formaţii de studiu mai mici.

Art. 8.2 Modululde pregătire complementară conţine activităţi preliminare programului academic individual, asigurând pregătirea proiectului de cercetare, sub îndrumarea ştiinţifică a unui conducător de doctorat. La finele semestrului al doilea, nivelul muncii depuse în cadrul acestui modul complementar este evaluat, în preziua susţinerii proiectului de cercetare ştiinţifică, de către acel cadru didactic conducător de doctorat. Conducătorul de doctorat acordă pentru modulul de pregătire complementară unul din calificativele „admis” sau „respins”.

Art. 8.3 Creditele pentru programul individual al fiecărui doctorand se acordă conform Metodologiei de acordare a creditelor în cadrul Şcolii Doctorale.

Art. 8.4 (1) Criteriile de promovare a probelor din Programul de pregătire pe bază de studii universitare avansate sunt specifice fiecărei materii (discipline didactice), pe baza sistemului criterial detaliat la capitolul al VI-lea. Regulile specifice se propun de către cadrele didactice titulare ale disciplinelor, cu concursul catedrelor, se analizează de Biroul Şcolii Doctorale şi se supun aprobării Consiliului ştiinţific al Şcolii Doctorale.

(2) La fiecare disciplină din programul individual de pregătire (studii universitare avansate), doctorandul va fi evaluat numai dacă a realizat integral obligaţiile didactice şi de cercetare prevăzute.

(3) Contestaţiile şi modul lor de rezolvare urmează regimul stabilit pentru învăţământul de licenţă.

(4) Un doctorand poate beneficia, într-un an universitar, de două reexaminări pentru mărire de notă, în condiţiile stipulate de Şcoala Doctorală şi Consiliul FEAA.

Art. 8.5 Perioadele de desfăşurare a sesiunilor de examene din cadrul programului de pregătire sunt stabilite anual de Senatul UVT.

Art. 8.6 Absolvenţii programului de pregătire care, nemaifiind interesaţi de continuarea activităţii prin programul de cercetare ştiinţifică, se retrag sau întrerup această activitate primesc, la cerere, un certificat.


{slider CAP. IX - Proiectul de cercetare ştiinţifică}

Cap. IX Proiectul de cercetare ştiinţifică

Art. 9.1 Tema proiectului de cercetare ştiinţifică se stabileşte (în condiţiile articolului 8.7 din Regulamentul I.O.S.U.D.-UVT), încadrat în planul de cercetare al FEAA şi al Şcolii Doctorale şi corelat cu domeniul de expertiză al conducătorului de doctorat. Pentru evitarea suprapunerilor de teme, acestea trebuie discutate şi aprobate şi în consiliul ştiinţific al Şcolii Doctorale, în semestrul al II-lea al stagiului doctoral.

Art. 9.2 (1) Proiectul de cercetare ştiinţifică descrie tematica, direcţia de cercetare şi activităţile doctorandului pentru realizarea şi susţinerea tezei de doctorat. Proiectul expune, de asemenea, nivelul actual al cercetării în domeniu, obiectivele cercetării şi liniile generale ale structurii viitoarei teze, abordările şi metodele care vor fi utilizate, conform cerinţelor europene, pe principiile unui proiect tip „grant”.

(2) Şcoala Doctorală a FEAA încurajează concretizarea proiectelor de cercetare ale doctoranzilor şi în depunerea de propuneri de granturi în competiţiile oficiale pentru câştigarea de granturi.

Art. 9.3 (1) Comisiile de examinare a proiectelor de cercetare ştiinţifică, propuse de conducătorii ştiinţifici de doctorat sunt supuse iniţial avizării de către Biroul Şcolii Doctorale a FEAA. Comisiile de examinare pentru sesiunea din septembrie se supun aprobării Consiliului Facultăţii de Economie şi de Administrare a Afacerilor cu trei luni înainte.

(2) Proiectul de cercetare ştiinţifică, avizat de conducătorul de doctorat este susţinut public, în faţa comisiei de examinare şi este evaluat de către fiecare membru al comisiei cu note de la 1 la 10 [4]. Proiectul este acceptat, permiţând promovarea doctorandului în faza a II-a a ciclului doctoral (în programul de cercetare ştiinţifică), numai dacă toate notele acordate de membrii comisiei sunt de trecere (peste 5), iar media acestor note este de minimum 8.

(3) În cazul neîndeplinirii nivelurilor de notare specificate la aliniatul precedent, doctorandul trebuie să susţină un nou proiect.

Art. 9.4 (1) Sesiunile de susţinere a proiectelor de cercetare ştiinţifică se organizează în luna septembrie pentru doctoranzii care au urmat şi promovat programul de pregătire în acelaşi an.

(2) Proiectul neprezentat în sesiunea din septembrie, din motive medicale, poate fi susţinut în luna februarie a anului următor.

(3) De asemenea, doctorandul al cărui proiect de cercetare ştiinţifică nu a fost acceptat în sesiunea din luna septembrie, îl poate reface şi prezenta în luna februarie a anului următor, cu taxă, în faţa aceleiaşi comisii. În acest caz, statutul de bursier se pierde de la sine.

Art. 9.5 (1)În termen de 30 de zile de la acceptarea proiectului, în baza recomandărilor făcute de comisia de examinare, conducătorul de doctorat împreună cu doctorandul definitivează titlul tezei de doctorat, temele rapoartelor de cercetare şi datele de susţinere a acestora.

(2)Titlul tezei de doctorat şi temele şi datele de susţinere ale rapoartelor de cercetare sunt supuse avizării Biroului Şcolii Doctorale, iar apoi se înregistrează în dosarul doctorandului, devenind publice pe site-ul Şcolii Doctorale.


{slider CAP. X - Îndeplinirea programului de cercetare ştiinţifică}

Cap. X Îndeplinirea programului de cercetare ştiinţifică

Art. 10.1 Cercetarea ştiinţifică doctorală se face în conformitate cu programul aprobat la finele primului an al ciclului doctoral.

Art. 10.2 (1) Pe parcursul programului de cercetare ştiinţifică, doctorandul raportează periodic activitatea desfăşurată pentru aducerea la îndeplinire a proiectului aprobat.

(2) Rapoartele de cercetare(în număr de trei pentru fiecare doctorand, indiferent de forma de învăţământ) trebuie programate în timp la intervale de 4-6 luni unul de celălalt.

Art. 10.3 (1) Cerinţele ştiinţifice minimale ale rapoartelor intermediare de cercetare ştiinţifică au la bază criterii calitative specifice procesului de cercetare ştiinţifică şi elaborării lucrărilor de cercetare. Rapoartele de cercetare nu se reduc la simple prezentări (expuneri din literatură sau compuneri pe baza acesteia) - fie şi riguros didactice, ci trebuie concepute ca etapă de raportare în cadrul unui proiect de tip european (grant).

(2) Rapoartele trebuie să prezinte realizările doctorandului pe linie de cercetare în perioada anterioară şi pe linia tematicii prevăzute în proiectul aprobat, relevând plusurile de cunoaştere şi de pătrundere în profunzimea domeniului ştiinţific cercetat.

(3) În prima parte, raportul trebuie să facă o prezentare a background-ului în domeniu, reţinând liniile directoare: şi anume, care sunt principalele puncte de reper ale literaturii universale a domeniului (având în vedere şi laureaţii premiului Nobel în economie, cât şi cel puţin un economist român) şi cele mai semnificative câmpuri şi direcţii de cercetare care rezultă din (sau se regăsesc în) literatură; prezentarea va evidenţia ce a consultat şi ce a studiat doctorandul în mod aprofundat, pe linia subiectului de cercetare programat, din literatură (dintre acestea de mai sus ori din alte surse) sau pe cazuri practice concrete, incluzând comparaţii, aprecieri personale etc.

(4) Raportul trebuie de asemenea să lămurească/descrie/statueze aspectele metodologice, principiile şi metodele aplicate, modalităţile de abordare şi analiză folosite (metodologia de investigare, analiză, detaliere, elemente fundamentale, empirice sau aplicative), înnoiri şi noutăţi absolute (după caz), comparaţii, particularizări etc.

(5) Totodată raportul trebuie să conţină descrierea propriu-zisă a operaţiunilor/lucrărilor (cercetărilor) efectuate, cu rezultatele aferente.

(6) Aceste efecte vor fi sintetizate conclusiv în final: care sunt principalele rezultate/ concluzii ale cercetărilor proprii desfăşurate (raportate) – inclusiv de natura unor comunicări ştiinţifice, participări la proiecte de cercetare (unde s-a aplicat expertiza câştigată urmare cercetărilor realizate-raportate şi pregătirii proprii prin cercetare) sau propuneri de noi granturi, conferinţe susţinute, publicaţii etc.

(7) La elaborarea textului raportului vor fi respectate cerinţele deontologice ale lucrărilor de cercetare (a se vedea şi art. 11.1. şi urm.).

(8) Pe tot parcursul raportului vor fi evidenţiate, după caz, elementele de originalitate (cu deosebire în cazul rapoartelor al II-lea şi al III-lea).

Art. 10.4 (1) Rapoartele de cercetare trebuie supuse dezbaterii ştiinţifice colegiale a colectivului de specialişti [5].

(2) Dezbaterile privind temele şi cercetările raportate şi calitatea întocmirii rapoartelor de către doctorand vor fi monitorizate de către comisii formate conform art. 9.9. din Regulamentul I.O.S.U.D.-UVT.

(3) Componenţa comisiilor se supune avizării Biroului Şcolii Doctorale şi aprobării Decanului FEAA, prin delegare de către conducerea I.O.S.U.D.-UVT. În privinţa acestor comisiise aplică aceleaşi principii privind caracterul interdisciplinar al unor rapoarte de cercetare, conform articolelor 10.4 (6) şi 5.8. din Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea studiilor universitare de doctorat la nivel de U.V.T. şi conform capitolului al IV-lea din prezentul regulament.

(4) Dezbaterile vor fi redate sintetic într-un proces verbal.

(5) Pe baza dezbaterilor din catedră/colectiv de cercetare şi a propriei evaluări, comisia va aproba sau respinge respectivul raport, fiecare membru al comisiei exprimându-şi votul prin calificativul acordat (conform articolului 9.9 aliniatele (2) şi (3) din Regulamentul I.O.S.U.D.-UVT), sub semnătură proprie în procesul verbal întocmit cu această ocazie.

(6) Aprobarea raportului se poate face şi sub rezerva operării completărilor/corecturilor cerute de/din partea membrilor comisiei, în urma dezbaterilor din colectivul de specialişti/catedră.

(7) În cazul respingerii unui raport de cercetare, doctorandul îl poate reface şi susţine doar cu taxă, urmând aceeaşi procedură, în termen de maximum trei luni de la data respingerii. În cazul în care raportul de cercetare este respins şi după ce a fost refăcut (la a doua susţinere a aceleiaşi probe) sau dacă se depăşeşte nemotivat termenul de trei luni, doctorandul este exmatriculat.

(8) Procesul verbal (favorabil sau nefavorabil), împreună cu copia procesului verbal de catedră/colectiv de cercetare se depune la dosarul doctorandului.

Art. 10.5 (1) Pe ansamblul Şcolii Doctorale, susţinerile rapoartelor de cercetare ale doctoranzilor se programează şi organizează periodic, pe principiul grupării lor tematice (câte maximum 6-8 doctoranzi) şi în timp.

(2) Data, locul şi ora susţinerilor sunt supuse aprobării Biroului Şcolii Doctorale.

Art. 10.6 Tema unui singur raport de cercetare (din cele trei) poate fi schimbată faţă de cea iniţial stabilită în proiectul de cercetare, în funcţie de rezultatul cercetărilor întreprinse, o singură dată în cursul programului de cercetare ştiinţifică, la cererea doctorandului, cu avizul conducătorului de doctorat şi cu aprobarea conducerii Şcolii Doctorale.

Art. 10.7 Pe lângă rapoartele de cercetare şi realizarea tezei de doctorat, activitatea ştiinţifică a doctorandului aflat în programul de cercetare ştiinţifică doctoralăse mai poate concretiza direct sau în mod specific şi în alte rezultate: prezentărişi comunicări la manifestări ştiinţifice, publicaţii, conceperea, realizarea şi depunerea de proiecte de cercetare tip grant.


{slider CAP. XI - Teza de doctorat}

Cap. XI Teza de doctorat

Art. 11.1 (1) Teza de doctorat trebuie să fie o lucrare ştiinţifică riguroasă şi consistentă, cu elemente originale, prezentate în contextul literaturii de specialitate. Ea trebuie să confirme cunoaşterea avansată şi profundă din partea doctorandului, la cel mai înalt nivel al momentului, asupra domeniului său de doctorat, precum şi capacitatea acestuia de a întreprinde o cercetare ştiinţifică la standarde academice internaţionale, în mod creator, autonom şi responsabil, care să susţină pertinent calitatea acestuia de doctor în acel domeniu.

(2) Situaţia de plagiat poate fi constatată la nivelul fiecărei etape din elaborarea tezei (la susţinerea rapoartelor de cercetare, la prezentarea tezei în colectivul catedrei de specialitate, prin referatele membrilor comisiei, în cadrul şedinţei publice de susţinere, prin sesizări din partea comunităţii ştiinţifice, în urma analizei ulterioare a textului tezei etc.). Situaţia de plagiat dovedită este penalizată prin exmatricularea doctorandului sau, dacă plagiatul se constată după susţinerea tezei, prin neacordarea titlului de Doctor ori, după caz, demararea formelor oficiale pentru retragerea acestuia.

(3) Cu ocazia depunerii tezei, doctorandul trebuie să prezinte, sub semnătură proprie, la sediul Şcolii Doctorale (secretariatului Şcolii Doctorale a FEAA), o Declaraţie pe proprie răspundere, vizată de conducătorul de doctorat, din care să rezulte următoarele:

a) lucrarea îi aparţine (a fost elaborată de el însuşi)[6], iar materialele ce stau la baza elaborării tezei (sursele citate) nu reprezintă mai mult de 20% din aceasta;

b) titlurile indicate ca surse bibliografice există în realitate – şi să indice locul de provenienţă sau unde se găsesc acestea (unde pot fi consultate): bibliotecile, sediul catedrei, biblioteca personală şi locurile (site-urile) de pe reţele informatice;

c) sursele bibliografice indicate ca stând la baza tezei au fost realmente consultate (sursele virtuale – la datele/perioadele notate în paranteze la fiecare);

d) exemplele din practică (dacă există în lucrare, prezentate de autor, cu rol de cercetare empirică) sunt reale, adică nu sunt construite ipotetic (cercetarea empirică se bazează pe realităţi faptice din economie, nu concepute de autor)[7].

(4) Pe teza de doctorat apar siglele I.O.S.U.D.-UVT şi FEAA.

Art. 11.2 Rezumatul tezei de doctorat se elaboreazăîn limbile română şi engleză (indiferent de limba de elaborare a tezei) şi, opţional, şi în altă limbă de circulaţie internaţională. Doctoranzii cetăţeni străini pentru care există aprobare de efectuare a studiilor doctorale într-o limbă străină fac excepţie de la redactarea rezumatului şi în limba română (rezumatul în limba română devine opţional), în schimb redactarea rezumatului în încă o limbă de circulaţie internaţională (pe lângă rezumatul elaborat în limba de redactare a tezei) devine în acest caz obligatorie.

Art. 11.3 Pentru solicitarea de schimbare a temei (titlului) tezei de doctorat cu aprobarea conducerii IOSUD conform art. 9.5. din Regulamentul I.O.S.U.D.-UVT, avizarea se face de către conducătorul de doctorat din cadrul FEAA şi conducerea Şcolii Doctorale a FEAA; modificarea se înregistrează în dosarul doctorandului.

Art. 11.4 (1) Urmare prezentării tezei de doctorat spre analiză în catedră/colectiv de specialişti în domeniu, cu avizul conducătorului de doctorat, se întocmeşte un proces verbal de susţinere care consemnează avizarea în şedinţă deschisă de către acel colectiv ştiinţific/catedră, anexându-se situaţia detaliată (votul nominal, dat sub semnătură) al membrilor catedrei. Pe baza acestui aviz, conducătorul de doctorat întocmeşte referatul de evaluare prin care îşi asumă recomandarea ca teza să fie depusă pentru susţinere publică, în prezenţa unei comisii de referenţi sau, după caz, să fie completată, corectată, refăcută.

(2) În vederea susţinerii publice (conform art. 10.3. al Regulamentului I.O.S.U.D.-UVT), este necesar avizul conducerii Şcolii Doctorale, care se acordă şi pe baza procesului verbal al şedinţei colectivului care a aprobat susţinerea.

(3) Este indicat ca doctorandul şi conducătorul de doctorat să ţină seama de observaţiile şi recomandările formulate de specialişti, cu încadrare în termenul legal de susţinere (fără prelungiri suplimentare). În cazul că respectivele recomandări nu pot fi rezolvate în termenul legal, doctorandul poate solicita prelungire, cu avizul conducătorului de doctorat şi al Şcolii Doctorale.

(4) Susţinerea publică a tezei de doctorat va avea loc în maximum 3 luni de la data expirării termenului menţionat. În aceste condiţii, toate cheltuielile aferente susţinerii publice sunt suportate din bugetul IOSUD.

Art. 11.5 În cazul refacerii tezei, procedura se reia cu susţinerea în cadrul aceluiaşi colectiv de analiză, în termen de cel mult şase luni, în conformitatea cu procedura stipulată în art. 11.4.

Art. 11.6 (1) Depunerea se face cel mai târziu la data expirării termenului de 3 ani de la înmatriculare.

(2)Doctorandul care nu susţine teza la sfârşitul programului de cercetare ştiinţifică şi nu solicită în termen de 30 de zile prelungirea duratei pentru acest program (conform art. 10.12 Regulamentului I.O.S.U.D.-UVT) ori nu primeşte aviz favorabil este exmatriculat.

Art. 11.7 (1) După acceptarea tezei pentru susţinere, conducătorul de doctorat propune componenţa Comisiei de susţinere a tezei, după criteriile concordanţei cu tematica tezei şi domeniul de specialitate, anexând referatul de evaluare propriu (al conducătorului de doctorat) asupra tezei şi procesul verbal rezultat în urma analizei preliminare efectuată în colectivul de specialitate. Comisia se supune avizării Biroului Şcolii Doctorale, înainte de aprobare şi numire de factorii de conducere competenţi.

(2) În privinţa referenţilor, conducerea Şcolii Doctorale va urmări evitarea apelării în mod constant la aceiaşi membri, în comisiile de susţinere a tezelor îndrumate de acelaşi conducător de doctorat.

Art. 11.8 (1) Dacă un referent numit de Rector apreciază că nu poate trimite referatul în 30 de zile de la primirea tezei pentru recenzat, el este obligat să anunţe preşedintele comisiei în termen de 3 zile de la primirea numirii; un nou membru va fi propus şi numit după aceeaşi procedură.

(2)Votul privind conferirea titlului de doctor şi calificativul propus trimise de referentul din comisie care nu poate participa la susţinerea publică a tezei de doctorat, în condiţiile art. 10.8.3. din Regulamentul I.O.S.U.D.-UVT se prezintă, cu ocazia şedinţei publice, de către preşedintele comisiei de doctorat.

Art. 11.9 (1) Susţinerile tezelor de doctoratau loc în concordanţă cu calendarele şi finalizările cercetărilor şi formalităţilor administrative reglementate aferente de către fiecare doctorand.

(2) La Facultatea de Economie şi de Administrare a Afacerilor se susţin maximum 2 (două) teze în aceeaşi zi.


{slider CAP. XII - Dispoziţii tranzitorii şi finale}

Cap. XII Dispoziţii tranzitorii şi finale

Art. 12.1 Situaţiile neprevăzute în prezentul regulament sunt reglementate de legislaţia în vigoare în materie de doctorat.

Art. 12.2 Prezentul regulament intră in vigoare la data aprobării în Consiliul facultăţii, cu efecte începând cu anul universitar 2009-2010. Doctoranzii FEAA aflaţi deja în diferite stadii ale stagiului doctoral vor urma de asemenea prevederile prezentului regulament cu privire la sarcinile (paşii, îndatoririle) imediat următoare în desfăşurarea studiilor universitare de doctorat.

Art. 12.3 Doctoranzii, conducătorii de doctorat, catedrele/colectivele de cercetare, Şcoala Doctorală şi FEAA vor duce la îndeplinire prevederile prezentului Regulament, împreună cu Biroul Studii Doctorale al I.O.S.U.D.-UVT, serviciile administrative, de contabilitate şi personal, în conformitate cu atribuţiile specifice ale acestora.

{/sliders}


[1] Desigur în măsura compatibilităţilor programelor şi echivalărilor acceptate.

[2] Doctoranzii Facultăţii de Economie şi de Administrare a Afacerilor au obligaţia de a propune cel puţin un articol pe an universitar (ca unic autor sau în colaborare) revistei facultăţii (TJE), ca activitate profesional-ştiinţifică în cadrul modulului complementar şi al programului de cercetare.

[3] Pentru personalizarea studiilor, conducătorul de doctorat, cu acordul conducerii Şcolii Doctorale va putea solicita doctorandului, în cadrul programului individual de pregătire, studii suplimentare adecvate cerinţelor de cunoaştere în acea specializare, finalizate prin lucrări de sinteză, care se vor aprecia cu calificativ şi care constituie condiţie de promovare în stadiile viitoare ale programului doctoral.

[4] Corespondenţa dintre calificative şi note este următoarea: „foarte bine” corespunde notei 10, „bine” notelor 9 şi 8, „satisfăcător” notelor 7, 6 şi 5, „nesatisfăcător” notelor 4, 3, 2, 1.

[5] Aceste rapoarte constituie prilej şi pentru mai buna formare a colectivului de specialişti în ansamblul său şi pentru schimb de experienţă şi pentru ridicarea nivelului doctorandului prin aportul sinergic colegial.

[6] O construire a lucrării în proporţie mai mare de 20% din materiale preexistente, realizate sau scrise de alţii, redate ca atare (cu ghilimele) îi anulează doctorandului caracterul de autor al acelei lucrări; în mod analog, preluarea majoritară de idei reprezintă plagiat, la fel ca şi folosirea unor texte de alţi autori, fără citarea corespunzătoare (fără ghilimele şi fără indicarea corectă a surselor).

[7] De exemplu, dacă se redă un model, acesta poate fi conceput de autor sau preluat din literatură: acesta poate – şi este recomandat – să fie idee proprie, creaţie şi construcţie individuală; însă verificarea modelului constituie fapte: iar acestea din urmă trebuie să fie reale.