Skip to main content

Specializarea Contabilitate și Informatică de Gestiune

(Învățământ la distanță)


În contextul actual al societății informaționale și al unei economii bazate pe cunoștințe, specializarea Contabilitate și Informatică de Gestiune pregătește economiști cu o dublă competență, contabilă și informatică de gestiune. Specializarea oferă educație de înaltă calitate, în scopul dezvoltării capacității intelectuale, a caracterului moral și cunoștințelor de specialitate ale studenților, ca premise ale formării de elite profesionale, și să dezvolte cercetarea științifică de nivel înalt, în scopul răspândirii veritabilei culturi economice, a valorilor libertății economice și a spiritului antreprenorial, ca premise ale progresului. Acest fapt se petrece în contextul în care atributul principal al contabilității ultimilor ani a devenit acela de a fi un excelent un mijloc de informare și care este luat în considerare la modul cel mai serios de către legiuitorul român ce urmărește protecția destinatarilor acestei informări, pe lângă atributul de mijloc de probă și control arhicunoscut.

Reforma contabilității din România dezvoltă și multiplică rolul specialiștilor contabili cu înaltă calificare în domeniul producției și utilizării informației contabile, gestiunii eficiente a resurselor, studiului costurilor, evaluări și aprecierea stării economico-financiare a societăților comerciale, realizării studiilor de fezabilitate. Necesitatea sporirii rolului statului în controlul financiar-contabil și fiscal (Garda financiară, Autoritate Națională a Vămilor, Curtea de Conturi, Autoritatea Națională pentru Administrare Fiscală) face ca specializarea Contabilitate și Informatică de Gestiune să constituie cadrul cel mai adecvat al dobândirii cunoștințelor celor care doresc să fie angajați în respectivele structuri. Performanța și prudența mediului bancar au în vedere economiști contabili cu solide cunoștințe de contabilitate și audit financiar-contabil, iar competențele de analiză și interpretare a situațiilor financiare pot fi dobândite numai având un serios bagaj în domeniul contabilității. De asemenea, creșterea rolului instituțiilor publice în contextul accesării de fonduri nerambursabile, al gestionării de fonduri publice solicită în permanență economiști contabili cu un bagaj de cunoștințe pe care specializarea Contabilitate și Informatică de Gestiune le oferă la un nivel ridicat.

Reflexul nevoii de consultanță și ghidaj în administrarea resurselor și afacerilor, în așa fel încât acestea să aibă o profitabilitate maximă, face ca specializarea Contabilitate și Informatică de Gestiune să fie primul pas, esențial, în oferirea pregătirii specialistului expert contabil, contabil autorizat, auditor financiar, evaluator. Absolvenților economiști ai specializării Contabilitate și Informatică de Gestiune li se permite accesul la stagiul de expert contabil după numai trei ani de la finalizarea studiilor și profesarea în domeniu.

Fondul de cunoștințe acumulat de absolvenții economiști ai specializării Contabilitate și Informatică de Gestiune este comparabil cu cel al absolvenților licențiați în aceeași specializare în universități din Uniunea Europeană, dovadă fiind ușurința cu care actualii absolvenți sunt angajați în companii multinaționale. În plus, pregătirea ulterioară în sensul dobândirii calității de expert contabil internațional - Association of Chartered Certified Accountants-ACCA, devine mai facilă, în sensul că, pe lângă fondul de cunoștințe acumulat, o parte din examenele ce se vor susține vor fi recunoscute pe baza foii matricole eliberate de Universitatea de Vest la finele celor trei ani de studii.

Specializarea Contabilitate și Informatică de Gestiune are misiunea de a transmite studenților, într-un mod elevat, atractiv și profesional cunoștințe din domeniul financiar - contabil și să le dezvolte competențe de înaltă calitate în contabilitatea financiară și managerială, calculația costurilor, fiscalitate, control financiar, expertiză contabilă, audit financiar-contabil, audit intern, diagnosticul financiar-contabil al afacerilor și organizațiilor și aplicarea tehnologiilor informaționale în domeniul contabilității.

Obiectivul specializării Contabilitate și Informatică de Gestiune constă în asigurarea pregătirii necesare obținerii cunoștințelor și aptitudinilor pentru un economist contabil competent, capabil să facă față cu succes exigențelor și provocărilor domeniului în condiții de relevanță socială, utilizând metode și instrumente adecvate în concordanță cu practicile și tendințele europene.

Specializarea Contabilitate și Informatică de Gestiune oferă un program de formare universitară ce răspunde cerințelor specifice practicii contabile naționale, dar și reglementărilor furnizate de organismele profesionale internaționale, europene și naționale. Absolvenții noștri au un rol deosebit în contextul globalizării economiilor, dezvoltării noilor tehnologii informaționale și creșterii cerințelor mondiale privind transparența și acuratețea informațiilor furnizate de către contabilitate. Însușirea unor cunoștințe teoretice și formarea abilităților practice în concordanță cu exigențele și cerințele angajatorilor asigură intrarea cu succes a absolvenților pe piața muncii.

Utilizarea metodelor didactice moderne realizează pregătirea generală și de specialitate a absolvenților. Pregătirea este întregită prin dezvoltarea abilităților de comunicare în limbi străine și a abilităților de utilizare a tehnologiei informaționale. Practica în producție aduce un plus de valoare specializării reușind fericit să asigure îmbinarea perfectă a elementelor teoretice însușite la cursuri, laboratoare și seminarii cu exigențele mediului economic în care absolvenții vor profesa.

Planul de învățământ pentru studiile universitare la nivel de licență este elaborat luând în considerare: sugestiile și observațiile organismelor naționale profesionale:Corpul Experților Contabili și al Contabililor Autorizați din România (CECCAR), Camera Auditorilor Financiari (CAFR) și Asociația Națională a Evaluatorilor din România (ANEVAR); Standardele Internaționale de Educație pentru Contabili Profesioniști, emise de IFAC (International Federation of Accountants); Programa analitică elaborată de UNCTAD (United Nations Conference on Trade and Development).

Parteneriate instituționale din țară și străinătate care contribuie la realizarea obiectivelor specializării: Université d'Avignon et des Pays de Vaucluse; Université de Nice Sophia Antipolis; Université Paul Verlaine Metz (IAE); Academia de Studii Economice București; Universitatea Babeș Bolyai Cluj Napoca; Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași; Academia de Studii Economice Chișinău; Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România; Camera Auditorilor Financiari din România.