Skip to main content

Specializarea Finanțe și Bănci

(Învățământ la distanță)


Misiunea specializării Finanțe și Bănci este una didactică și de cercetare științifică, fiind reprezentată de aplicarea unei curricule academice și a unor programe analitice pe baza unor fișe ale disciplinelor care să permită specializarea complexă în domeniul financiar, oferind absolvenților conceptele, metodele, instrumentele și mecanismele care contribuie la dezvoltarea capacității intelectuale și acumularea cunoștiințelor de specialitate ca premise esențiale ale formării de specialiști în finanțe.

Specializarea Finanțe și Bănci își propune formarea de competențe profesionale și de aptitudini de cercetare prin programele de licență pe care le oferă în scopul formării de specialiști în domeniul finanțelor pentru întreprinderi din toate sectoarele de activitate ale economiei și pentru toate entitățile economico-financiare care activează în sectorul serviciilor financiare din țară și din străinătate.

Misiunea pentru ciclul de licență, cu o durată de trei ani, la specializarea Finanțe și Bănci este aceea de a asigura, pentru următoarele domenii de activitate: finanțe private și publice (Administrații ale Finanțelor Publice, Curtea de Conturi, Comisariate Regionale ale Gărzii Financiare, instituții de învățământ superior), instituții de credit, organisme și societăți specifice piețelor monetare, de capital și de asigurări (societăți de asigurări, reasigurări și co-asigurări, societăți de investiții financiare, fonduri și societăți închise și deschise de investiții, case de compensare), economiști specialiști în finanțe care să dețină următoarele competențe:

 1. Competențe generale:
  1. Competențe de cunoaștere:
   • Stăpânirea limbajului economico-financiar-bancar pentru a-i permite să comunice în scris și verbal, inclusiv într-o limbă de circulație internațională;
   • Abilități de utilizare a instrumentarului statistico-matematic specific domeniului finanțe;
   • Abilitatea de a genera, prelucra și gestiona informații în domeniul financiar - bancar;
   • Utilizarea metodelor și tehnicilor de execuție specifice domeniului finanțe.
  2. Competențe funcțional-acționale:
   • Participarea în echipă la realizarea unor programe specifice domeniului finanțe.
 2. Competențe de specialitate:
  1. Cunoștințe de specialitate:
   • capacitatea de a utiliza eficient metodele și tehnicile de execuție specifice instituțiilor financiare, bancare, de asigurări și entităților piețelor de capital;
   • capacitatea de a efectua/executa operațiuni și activități specifice instituțiilor financiare, bancare, de asigurări, entităților piețelor de capital;
   • executarea unor lucrări în cadrul compartimentelor de buget, trezorerie, audit din cadrul societăților comerciale și instituțiilor financiar-bancare;
   • abilități privind prestarea de servicii de investiții financiare pe piața de capital.
  2. Abilități cognitive specifice:
   • înțelegerea și aplicarea deciziilor de management financiar în cadrul entităților publice și private;
   • capacitatea de a se integra în echipe care efectuează activități de control și audit financiar;
   • participarea în echipe la proiectarea și executarea unor programe specifice sectorului financiar-bancar;
   • aplicarea conceptelor, teoriilor și metodelor de investigare fundamentale din domeniul de studiu pentru formularea de demersuri profesionale;
   • capacitatea de sintetizare și interpretare a unui set de informații, de rezolvare a unor probleme de bază și de evaluare a concluziilor posibile;
   • analiza independentă a unor probleme și capacitatea de a comunica și a demonstra soluțiile alese;
   • inițiativă în analiza și rezolvarea de probleme;
   • înțelegerea și aplicarea deciziilor de management financiar;
   • abilități de utilizare a echipamentelor informatice în executarea lucrărilor de specialitate financiar-bancare.
  3. Aptitudini (deprinderi) profesionale:
   • aptitudini de execuție manifestate prin:
    • capacitatea de a înțelege conținutul sarcinii;
    • concretizarea și particularizarea a ceea ce este abstract și general;
    • pregătire și experiență.
   • aptitudinile organizatorice pentru propria activitate, care presupun:
    • acurateță în gândire;
    • spirit de ordine și disciplină;
    • promptitudine, consecvență și fermitate în exercitarea profesiei.

Ansamblul competențelor și abilităților dobândite asigură absolvenților specializării „Finanțe și Bănci” următoarele oportunități de carieră:economist în domeniu, operator front-office, agent de servicii financiare, referent în domeniu, controlor de gestiune, administrator de cont, operator de trezorerie, alte ocupații posibile în domeniu.

În vederea realizării misiunii, obiectivele specializării Finanțe și Bănci vizează:

 • creșterea calității personalului didactic angajat prin programe de perfecționare și mobilități în străinătate;
 • utilizarea de tehnici și metode de predare și învățare moderne;
 • desfășurarea și susținerea activităților de cercetare științifică a cadrelor didactice și studenților de la ciclurile de învățământ specifice Domeniului Finanțe;
 • dobândirea de către studenți a unei culturi economice și în special financiare de înalt nivel, în scopul de a asigura urmarea unei cariere fie profesionale, fie de cercetare științifică, fie academică;
 • susținerea programelor de mobilitate a studenților la universități și entități din Franța, Spania, Grecia, Danemarca, Germania, Marea Britanie, Austria. etc.

Specializarea Finanțe-Bănci prezintă o bogată experiență în domeniu, planul de învățământ al specializării înregistrând modificări importante odată cu adoptarea sistemului de organizare a învățământului superior pe trei cicluri, conform schemei adoptate de Procesul Bologna.

Noua curriculă a specializării a fost astfel gândită încât să asigure:

 • flexibilitate și adaptabilitate în raport cu interesele și performanțele studenților;
 • compatibilitatea planurilor de învățământ la nivel național și european;
 • promovarea abordărilor interdisciplinare în pregătirea pentru profesie;
 • timp de studiu individual al studenților, pentru activități și stagii de formare practică specifice domeniului de pregătire.

Competențele, deprinderile și cunoștințele dobândite pot fi aprofundate prin continuarea studiilor la programele de masterat și apoi de doctorat, asigurându-se educația și dezvoltarea profesională continuă a absolvenților specializării Finanțe și Bănci, în concordanță cu cadrul național al calificărilor și cu nevoile societății manifestate pe piața forței de muncă.

Misiunea și obiectivele specializării Finanțe și Bănci aduce Facultății de Economie și de Administrare a Afacerilor, din cadrul Universității de Vest din Timișoara o creștere a imaginii și prestigiului, asigurând o concurență benefică între școlile de finanțe din această parte a țării. Reușita implementării ciclului de licență cu o durată de trei ani se bazează pe competențele în domeniu existente în Facultatea de Economie și de Administrare a Afacerilor, în general, și cele cuprinse în planul de învățământ al specializării Finanțe și Bănci, în special.