Skip to main content

Specializarea Management

(Învățământ la distanță)


Cadrul juridic de organizare și funcționare a specializării Management, ciclul de licență a fost creat prin legislația de acreditare a Universității de Vest și a domeniilor și specializărilor de licență pentru Facultatea de Ştiințe Economice, actualmente Facultatea de Economie și de Administrare a Afacerilor.

Începând cu anul universitar 2005/2006, la Facultatea de Științe Economice a Universității de Vest din Timișoara, conform noilor planuri de învățământ, specializarea Management aparține domeniului MANAGEMENT conform H.G. 1175/2006 (privind organizarea studiilor universitare de licență și aprobarea listei domeniilor și specializărilor din cadrul acestora, publicată în Monitorul Oficial, partea I, nr. 769 din 11.09.2006).

Viziunea specializării Management răspunde la necesitatea de a forma viitorii economiști specialiști în managementul organizațiilor, capabili să profeseze în mediul internațional, incluzând atât România, cât și alte țări din UE și nu numai. Ca atare, viziunea specializării poate fi formulată astfel: „acționăm să formăm viitoarele generații de economiști români apți de a acționa ca manageri profesioniști în managementul organizațiilor, competenți și competitivi pe plan internațional, capabili să își îmbunătățească viața și lumea din jurul lor.”

Misiuneaspecializării Management din cadrul Facultății de Economie și de Administrare a Afacerilor poate fi sintetizată astfel ’’Noi încurajăm studenții noștri să atingă excelența. Performanța lor devine un reper al performanțelor noastre academice. Noi furnizăm studenților noștri informații de prim rang, oportunități de formare și dezvoltare profesională și experiență astfel încât să devină cei mai buni, competenți și competitivi, adaptabili în orice mediu organizațional’’.

Principalele obiective ale specializării Management din cadrul Facultății de Economie și de Administrare a Afacerilor sunt următoarele:

  1. Formarea de economiști, viitori manageri de profesie, orientați spre excelență în afaceri, spre eficacitate și eficiență;
  2. Dobândirea prin învățare a abilităților/cunoștințelor profesionale de bază, economice și manageriale, cu accent pe însușirea de concepte, tehnici, metode și instrumente de management al performanței;
  3. Cultivarea și dezvoltarea unor calități personale cum sunt: simțul analitic, intuitiv, creativ, abilități de comunicare, de soluționare a situațiilor de criză, de identificare și valorificare a oportunităților;
  4. Dezvoltarea unor valori specifice managementului performant: atitudini și comportament proactiv, responsabilizare, asumare de riscuri, acțiune durabilă, orientare spre rezultate, fair-play, lucru în echipă.

Managementul organizațional performant înseamnă asumarea de responsabilități complexe, muncă în echipă, respect și loialitate față de angajați,încredere în oamenii proprii, atitudine pozitivă față de muncă, motivație pentru performanță, comunicare deschisă, participare și creativitate.

Managementul creează și dezvoltă pattern-uri mentale prin care oamenii din organizații devin protagoniști ai acțiunilor întreprinse.

Dezvoltarea spiritul competitiv, stimularea dorinței de a crește, deschiderea față de nou, față de schimbare, promovarea proiectelor inovative, preocuparea dominantă a angajaților către eficiență și eficacitate, către calitate și excelență reprezintă principalele provocări ale managementului actual.

Suntem convinși că absolvenții specializării, managerii de mâine vor conștientiza că succesul se obține numai dacă apreciază echitabil angajații care dovedesc competență, responsabilitate, talent și o puternică motivație pentru succes. De aceea, cadrele didactice vor urmări să dezvolte atât abilități profesionale, cât și comportamente profesionale, folosind o varietate de abordări didactice, inclusiv prin propriul exemplu de profesionist.

Managementul cuprinde așadar o varietate de competențe și abilități manageriale, bazate pe cunoștințe și valori specifice.

Fundamentul specializării Management este așezat pe o viziune economică a lumii, atât la nivelul macroeconomic, al societății în ansamblul ei, cât și la nivelul microeconomic, cel al organizațiilor, din toate domeniile vieții economico-sociale.

Din aceste motiv, viitorul economist - manager va înțelege mai bine procesele economice pe baza cărora funcționează societatea, precum și al rolului pe care îl are fiecare organizație în procesul de creare a unei bogății mai mari și de generare a unui standard de viață mai bun și mai durabil pentru membrii societății respective.

Pornind de la acest puternic fundament de economist, specializarea Management are drept obiectiv strategic formarea de competențe în domeniul managementului organizațional. Orientarea dominantă a procesului de formare este către utilizarea eficientă și eficace a resurselor materiale, financiare, informaționale, și conducerea resurselor umane într-un mediu complex aflat în schimbare, atât național cât și global.